Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie jednostki uczestnictwa

Czy straty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu Obligacji można odliczyć od dochodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych?

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik w dniu 09.09.2005r. oraz w dniu 12.09.2005r. zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu ING FIO Obligacje, które umorzył w dniu 09.11.2005r. ponosząc stratę. Strata ta wynika z różnicy ceny jednostki uczestnictwa w dniu zakupu a uzyskaną ceną w dniu umorzenia. Podatnik uważa, że powyższą stratę może rozliczyć łącznie z dochodoami uzyska ...

Bank ma wątpliwości, jak kwalifikować środki otrzymane w związku z likwidacją funduszu:czy jako majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,czy też jako otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz sta ...

Zapytanie podatnika w sprawie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w specjalnym programie prywatyzacyji francuskiej S.A. z siedzibą w Paryżu.Jakie są zasady opodatkowania, w szczególności, jak obliczyć podstwę opodatkowania, z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm. ) po rozpatrzeniu wniosku przekazanego pisem z dnia 28.09.2006 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej zgodnie z właściwością, w części dotyczącej skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w specjalnym programie prywatyzacyjnym w spraw ...

1. Czy odkupienie nabytych w drodze spadkobrania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa, nabytych przez uczestnika w wyniku spadkobrania, do kosztów uzyskania przychodów zaliczona będzie mogła być jedynie kwota pobranej przez fundusz ewentualnej opłaty manipulacyjnej?

W dniu 28.11.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym otwartym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, a co za tym idzie jest również funduszem kapitałowym w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku docho ...

Czy dochód z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa od osób fizycznych, posiadających rezydencję podatkową na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa podlega w Polsce opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 8 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opod ...

Czy w związku z dokonywaniem wypłat środków z tytułu inwestowania w Fundusz na rzecz inwestorów, Bank będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Bank uznaje ponadto, iż będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o której mowa w art. 42c tej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza rozpocząć dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga (dalej: Fundusz). Na podstawie umowy zawartej z Funduszem, Bank będzie pełnił funkcję agenta płatności w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. W związku z tym Bank będzie zobowiązany do: - przyjmo ...

Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) wystąpił przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze). W dniu 07.12.2006r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem uczestnika poniesionych przez członka rodziny zmarłego. Kierując się art. 30a ust. 1 pkt 5 u ...

Czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 27 czerwca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w świetle przedstawionego stan ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka prawidłowo postępuje wykazując na bieżąco stopniowo dochód z tytułu realizacji wyceny jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez transakcje sell-buy-back polegające na jednoczesnym zbyciu i odkupieniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

W przypadku wykupu przedmiotowych certyfikatów po 1 stycznia 2004 r. zasadne było pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego stosownie do art. 30a ust. 1 pkt. 5 ustawy w wysokości 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego z zastrzeżeniem art. 52a

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 70 ms