Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie odpłatne

Czy wynagrodzenie, jakie Spółka otrzymała od cesjonariusza przejmującego ogół praw i obowiązków z zawartych przez Spółkę umów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na przenies ...

Czy spółka będzie zobowiązana do opodatkowania przedmiotów promocji podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 1 sierpnia 2005r. (data wpływu do urzędu ), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 5ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 ...

Czy u Spółki powstaje przychód z tytułu częściowo odpłatnego udostępniania obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 06.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czyczynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy dotyczącej opracowania podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowego ich zastosowania dla części wód należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.01.2006r. (wpływ do tut. urzędu dnia 31.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Wnioskująca skierowała do tutejszego organu podatkowego prośbę o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 15.05.2006r., natomiast w dniu 19.06.2006r. wpłynęło uzupełnienie podania. W powyższym podaniu Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zawarła zamówienie na dostawę artykułów higienicznych na okres jednego roku. Udzielenie zamówienia poprzed ...

Czy obroty uzyskane przez podatnika w związku z przekazaniem na rzecz pracowników częściowo odplatnych świadczeń w ramach ZFŚS, będą miały wpływ na ustalenie proporcji, o której mowa w art.90 ust.2 ustawy o p.t.u.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

Czy kwoty napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki powinny być zaliczane do Jej obrotu i czy powinny one zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwiększać podstawę opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę na rzecz klientów?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1, art. 8 ust.1, art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.06.2006r. wniesionego ...

Opodatkowanie stawką VAT dowozu pracowników do pracy autobusem służbowym.

D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki z dnia 29.03.2007 r. Nr PP/443/1/39/12/07 dotyczącej zastosowania stawki podatkowej, wydane na wniosek XY, w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Jaką stawką podatku VAT winno zostać opodatkowane ustanowienie nieograniczonej w czasie, odpłatnej służebności drogi polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 30.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 05.06.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 23.08.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 24.08.2007 r.) o udz ...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy faktura powinna być wystawiona na każdego właściciela nieruchomości, na rzecz których ustanowiono służebność drogi uwzględniając odpłatność proporcjonalnie do udziału we współwłasności, czy może być wystawiona na rzecz jednego, który jest osobą prawną tj. Spółką z o. o., który zapłacił przelewem całą kwotę umówionej odpłatności.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 05.06.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 24.08.2007 r.) w s ...

Generowanie strony w 8 ms