Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: waloryzacja

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...


W którym momencie kwoty waloryzacji kaucji pobieranej od najemców przed zawarciem umowy najmu Spółka moze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Uregulowania dot. kaucji mieszkniowej oraz zasady waloryzacji zwracanych kaucji regulują przepisy art. 6 i 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz 733 ze zm.), natomiast reguły waloryzacji uzależnione są od cezury czasowej wpłacania kaucji. Kaucje uiszczone w okresie obowiązywania ustawy z dnia 21 c ...

Opodatkowanie wypłat waloryzacji udziałów członkowskich podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 83, poz. 373 z późn. zm.) spółdzielnie, z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych mogą dokonać waloryzacji udziałów członkowskich za okres lat 1944 -1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy części funduszu zasobowego. Zwiększenia nominalnej war ...

Czy zaległe wynagrodzenie za projekt wynalazczy przyznane przez sąd oraz odsetki od tego wynagrodzenia będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz.176 z późn.zm.) wymieniają jako wolne od podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej s ...

Gmina zobowiązała się zwrócić zwaloryzowane wkłady członkom Spółdzielni Kółek Rolniczych w zamian za przekazany Gminie majątek likwidowanej Spółdzielni. Stanowisko Gminy w powyższej kwestii jest ,iż zgodnie z art.21 ust.1 pkt 50 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od zwracanych zwaloryzowanych udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych nie nalicza się.

Działając na podstawie art. 14a paragr.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu skarbowego w Szydłowcu w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.21 ( uzupełnienie z dnia 2004.06.02 i 200407.08) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Na podstawie art.21 ust.1 pkt 50 lit.a ustawy z dnia ...

Sposób opodatkowania przez spółdzielnię zwrotu udziałów członkowskich objętych w 1992 roku waloryzacją.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 września 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przez Spółdzielnię zwrotu udziałów członkowskich objętych w 1992 roku walo ...

Czy wypłaty udziałów członkowskich z waloryzacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w odpowiedzi na zapytanie z dnia 2004-08-25 uzupełnione w dniu 2004-09-06 w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. W oparciu o przepisy art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30.08.1991 roku ...

Czy zwrot przez Wojskową Agencję Mieszkaniową zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami ustawowymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż na mocy wyroku Sądu otrzymał Pan w 2004 roku od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z ustawowymi odsetkami. Następnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazała Panu informację PIT-8C za 2004 r., w którym jako źródło przychodu wykazano zwrot kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami. Dane z tej informacj ...

Generowanie strony w 91 ms