Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towar handlowy

Czy zakup nieruchomości przeznaczonej do remontu i adaptacji pomieszczeń na apartamenty mieszkalne, a następnie do sprzedaży będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie zakupu na podstawie aktu notarialnego, tak jak towar handlowy (gdyż nie jest środkiem trwałym)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 5, art. 24a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 1.12.2005 r. (data wpływu: 2.12.2005 r.), uzupełnionego w dniu 27.12.2005 r., o udzi ...

Wątpliwość podatnika dotyczy momentu dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z przekwalifikowaniem demonstracyjnego samochodu osobowego pierwotnie zaliczonego do towarów handlowych na samochód służbowy w środek trwały.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 oraz § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.10.2005 r. Nr PP/443/1/277/05 wydanego dla spółki X o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług towaru handlowego, który utracił w wyniku pożaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r.(data wpływu do Urzędu 29.12.2005r.), uzupełnionego w dniu 16.02.2006r., w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu ...

Czy dochód uzyskiwany z dokonywanej przez Spółkę na terenie łódzkiej strefy ekonomicznej sprzedaży towarów handlowych, stanowiących wyroby objęte zezwoleniem jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia dochodu uzyskiwanego z dokonywanej przez Spółkę na t ...

Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspółnotowego naczep i ciągników siodłowych, które sprzedaje wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT. Zdaniem podmiotu, nie ma obowiązku skaładania informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku, mimo iż przed sprzedażą dokonuje ich zarejestrowania.

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje nabyć towarów handlowych ( naczepy i ciągniki siodłowe ) z terytorium państw członkowskich UE. Kontrahenci dokonujący dostawy są podatnikami podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanymi dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nabywca również jest zarejestrowa ...

Moment zaksięgowania w koszty zakupionych materiałów podstawowych oraz ujmowania ich w remanencie na koniec roku podatkowego.

Prowadzi Pan działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, której przedmiotem jest produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych. Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2006 roku wnosi Pan o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących księgowania w koszty zakupionych materiałów podstawowych oraz ujmowania ich w remanencie na koniec roku podatkowego. Stan faktyczny dotyczy wystawionej w r ...

W jaki sposób należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup gruntów oraz materiałów i usług budowlanych nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowy budynków mieszkalnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), § 17, 27, 28 i 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. (Dz. U. ...

Kwestia możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie od firmy gastronomicznej pizzy gotowej do spożycia, w celu dalszej odsprzedaży tego posiłku klientom kręgielni prowadzonej przez Spółkę oraz innych wyrobów spożywczych, które spożywane są na miejscu np. chipsów, paluszków.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki, którego wpływ odnotowano w dniu 25.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii możl ...

Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sprządzenia spisu z natury w tym zakresie.

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spisu z natury. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zajmuje się zakupem samochodów z terenu ...

Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów.... po stronie kosztów uzyskania przychodów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 217, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowośc ...

Generowanie strony w 9 ms