Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość niezabudowana

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, która wejdzie w skład posiadanego przez Państwo gospodarstwa rolnego

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 16.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy dostawa budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, oraz czy dostawa niezabudowanej działki o wskazanym charakterze podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6, art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 2 i 9 i ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Jedn ...

Jaka będzie stawka podatku VAT przy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w części pod budownictwo zagrodowe bądź mieszkaniowe jednorodzinne, a w pozostałej części na cele rolnicze ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę wynika, że jest ona właścicielem działki nr ... o pow. 0,83 ha, położonej w .... Działka nie jest zabudowana i przeznaczona jest do sprzedaży. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów w skład działki wchodzą użytki rolne: rola klasa IVb - 0,53 ha, rola klasa V - 0,13 ha, rola klasa VI - 0,17 ha. Gmina ... nie posiada od 01.01.2004 r. ważnego planu ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zbycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości niezabudowanej?

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Miasto zamierza zbyć w drodze zamiany prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Z /dz. Nr 415/36 o pow. 1076 m#178;, o użytku Ł - łąka, kl. IV/. Wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków łąka jest użytkiem rolnym. Przedmiotowa nieruchomość poło ...

Czy można przy sprzedaży Nieruchomości korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę)? Jeżeli nie, to jakiej stawce VAT podlega powyższe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 12.12.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o pod ...

Czy sprzedaż udziałów w niezabudowanej nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2002roku wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą i będący podatnikiem podatku od towarów i usług, nabył jako osoba fizyczna niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Poznaniu. W "starym" planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. obecnie ww. plan zagospodar ...

Stan faktyczny: Gmina Miejska przygotowuje się do sprzedaży, osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena sprzedaży nieruchomości rozłożona zostanie na dwie raty roczne, przy czym pierwsza rata nabycia nieruchomości podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy sprzedaży w której następuje zarazem przeniesienie własności nieruchomości. Następna rata wraz z oprocentowaniem (pozostała część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie.Stanowisko Pytającego: Od czynności sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w trakcie której następuje przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, przy czym podatek liczony jest od całej kwoty sprzedaży (bez odsetek obliczanych od drugiej raty przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, bo te są zwolnione z VAT), a nie od jej poszczególnych rat i obowiązek jego zapłaty powstaje w dniu zawarcia aktu notarialnego i uiszczenia pierwszej raty ceny sprzedaży.

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy, w sytuacji braku żądania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wystawienia faktury (na podstawie art. 106 ust. 4 in fine ustawy o VAT), należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towar ...

Stan faktyczny: Gmina Miejska przygotowuje się do sprzedaży, osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena sprzedaży nieruchomości rozłożona zostanie na dwie raty roczne, przy czym pierwsza rata nabycia nieruchomości podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy sprzedaży w której następuje zarazem przeniesienie własności nieruchomości. Następna rata wraz z oprocentowaniem (pozostała część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Stanowisko Pytającego: Od czynności sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w trakcie której następuje przeniesienie własności nieruchomości niezabudowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, przy czym podatek liczony jest od całej kwoty sprzedaży (bez odsetek obliczanych od drugiej raty przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, bo te są zwolnione z VAT), a nie od jej poszczególnych rat i obowiązek jego zapłaty powstaje w dniu zawarcia aktu notarialnego i uiszczenia pierwszej raty ceny sprzedaży.

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy, w sytuacji żądania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wystawienia faktury (na podstawie art. 106 ust. 4 in fine ustawy o VAT), należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru ( ...

Zapytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.

W dniu 29.04.06r. wpłynął do organu podatkowego wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynika, iż zamierza sprzedać grunt oznaczony w ewidencji gruntów pod numerem 332/5 i 332/4 jako grunt orny. Nieruchomość będąca niezabudowaną działką stanowi własność Gminy. ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wycofanie nieruchomości niezabudowanej z majątku firmy ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2006r. (data wpływu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawn ...

Generowanie strony w 25 ms