Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: program partnerski

Czy otrzymana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "Partnerstwo w stronę polskiego modelu gospodarki społecznej-budujemy nowy Lisków" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 28.02.2006r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdza iż ...

Czy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia wypłącane pracownikom, zatrudnionym przy realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem fundacji "Fundusz Współpracy"?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytucji "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawion ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dochody osób, które realizują Program EQUAL korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawi ...

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego, związanego z ponoszonymi kosztami? Czy w przypadku gdy znane są refundowane zakupy, które mają służyć wyłącznie czynnościom nie opodatkowanym winny być rozliczne strukturą? Czy obowiązuje wystawianie faktur VAT, czy też not obciążeniowych do realizacji celów między Partnerami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione punktach 1, 2 i 3 wniosku złożonym dnia 27 stycznia 2006r., uzupełnionym dniach 20 lutego 2006r. ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach dążenia do uatrakcyjnienia swojej oferty podejmuje współpracę z partnerem, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność w punktach umożliwiających akceptację płatności dokonywanych kartami płatniczymi (dalej: Partner). Współpraca polega na realizacji wspólnego przedsięwzięcia - programu partnerskiego, który dla Strony ma na celu promocję i popularyzację jej produktów (przede wszystkim płatności za pomocą wydawanych przez Nią kart płatniczych), zaś dla Partnera - zwiększenie sprzedaży jego towarów bądź usług. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Partner zobowiązuje się udzielać klientom dokonującym płatności przy wykorzystywaniu kart płatniczych wydanych przez Stronę rabatu polegającego na obniżeniu o określony procent standardowej ceny towaru lub usługi. W celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia i poinformowania o nim klientów Strona na swój koszt przygotowuje materiały reklamowe dotyczące programu partnerskiego ( m.in. ulotki reklamowe, publikacje w internecie), w których obok własnych wykorzystuje zgodnie z umową nazwę i/lub znak towarowy Partnera, a także inne informacje marketingowe i teleadresowe dotyczące obu podmiotów. Podobnie Partner zobowiązany jest do informowania na własny koszt klientów swoich placówek o przysługującym im rabacie w przypadku dokonania płatności kartą wydaną przez Stronę, może też w przygotowanych przez siebie materiałach marketingowych wykorzystywać oznaczenia Strony i/lub informacje o niej. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizacja wyżej opisanego wspólnego przedsięwzięcia w postaci programu partnerskiego nie powoduje w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony pomiędzy Partnerem a Nią w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie dochodzi do jakiegokolwiek świadczenia, zaś wszystkie podejmowane działania nakierowane są wyłącznie na osiągnięcie dwóch różnych dla obu podmiotów celów, których pełna i efektywna gospodarczo realizacja może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia skoordynowanych i wspólnych działań.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan fakty ...

Czy świadczone przez Spółkę usługi związane z realizacją kompleksowych działań zmierzających do umożliwienia i ułatwienia zawarcia umowy Partnerskiej Karty Kredytowej w świetle posiadanej opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postana ...

Czy przy transakcji polegającej na wymianie zgromadzonych punktów na nagrody w ramach programu partnerskiego Podatnik zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 grudnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towaró ...

Pytanie dotyczy wystawienia faktury VAT ze stawką podatku 22% na rzecz Przedstawicielstwa Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), w związku z środkami finansowymi otrzymanymi na pokrycie kosztów personelu, tj. kosztów wynagrodzenia osób wykonujących zadania określone w umowie partnerskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 08.12.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 02.03.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów wystawienia faktury VAT ze stawką ...

Pytanie dotyczy rozliczania i opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu powierzchni na stronie internetowej w ramach źródła przychodów "najem-dzierżawa".

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który zawiera katalog podstawowych źródeł przychodu, źródłem przychodu oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy) jest również najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podaobnym charakterze (.. ...

Czy czynności wykonywane w ramach Programu EQUAL są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 05.01.2006 r. doręczonego do tut. Urzędu 10.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Generowanie strony w 16 ms