Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: procedura zawieszenia poboru akcyzy

Proszę o potwierdzenie poprawności stanowiska:1) wytworzenie papierosów w składzie podatkowym nie powoduje zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy;2) sprzedaż papierosów znajdujących się w składzie podatkowym bez przemieszczenia ich poza teren składu podatkowego nie skutkuje zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Na podstawie art. 14a §1i4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w związku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego dnia 24.11.2005r., Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach postanowił uznać stanowisko podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której ...

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, kserokopia karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego potwierdzona oryginalnymi pieczęciami urzędu celnego wyjścia, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr FK/06/01/3 z dnia 31-01-2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 06-02-2006 r.) Naczelnik Urzędu Celnego w ...

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, potwierdzona pieczęcią urzędu celnego wyjścia karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr FK/06/01/3 z dnia 31-01-2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 06-02-2006 r.) Naczelnik Urzędu Celnego w ...

Czy dla przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składem podatkowym na terytorium kraju a uprawnionym nabywcą, ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy określona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 24.08.2006 r. (data wpływu 25.08.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Nac ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów alkoholowych dostarczanych w składzie podatkowym, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie obejmuje kwoty podatku akcyzowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 22.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę ...


Czy w sytuacji, w której następuje dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty tego podatku?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 13 lipca 2005r. Nr PP/443-110/05/BKJ-41552 wydane dla Podatnika "X" stanowiące int ...

Czy dla przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składem podatkowym na terytorium kraju a uprawnionym nabywcą, w ramach realizowanej przez niego transakcji, ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy określona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 30.08.2006 r. (data wpływu 5.09.2006 r.), dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Nac ...

Czy podatnik posiadający status zarejestrowanego handlowca może uzyskać zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wina gronowego (kod CN 2204) nabywanego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przeznaczeniem do dalszego eksportu?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 02.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie następującego pytania: "czy podatnik prowad ...

Czy rozpuszczalnik i rozcieńczalnik (PKWiU 24.30.22-79) uznawane za wyroby akcyzowe zharmonizowane, ale nie wymienione w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. 2004 Nr 65, poz. 598 z późn. zm.) nie są objęte szczególnym nadzorem podatkowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14.03.2007r. (data wpływu do UC 19.03.2007r.) uzupełnionego w dniu 14.05.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art ...

Generowanie strony w 10 ms