Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rok kalendarzowy

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, ma obowiązek powiadomienia organu podatkowego o przyjętym pierwszym roku podatkowym trwającym od dnia następnego po dniu dokonania wpisu przekształcenia w sądzie rejestrowym do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2006 r. (bez znaku), złożonego w dniu 16.01.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej w drugiej połowie roku kalendarzowego i wyb ...

Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. można odliczyć wpłaty dokonane w 2005 r. na fundusz remontowy spółdzielni, a dotyczące lat 2005 i 2006?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy czy też rok przyjęty przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości. A zatem czy Spółka powinna dokonać korekty kwoty podatku odliczonego wymaganej przepisami art. 91 ustawy VAT w miesiącu styczniu 2006 r. czy kwietniu 2006 r.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.12.2005 r.), uzupełnionym pismem z dn. 13.01.2006 r., w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania p ...

Czy Spółka ma składać deklarację (CIT-6), czy też deklaracje (CIT-6R)?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wnioskach skierowanych do: 1. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego, 2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu, 3. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 4. Naczelnika Urzę ...


Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku w przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok podatkowy ulegnie odpowiedniemu skróceniu na podstawie art. 8 ust. 6 updop, tj. pierwszy rok podatkowy SPółki kończyłby się 31.12.2006r., a nie 31.12.2007r. ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

dotyczy skutecznego dokonania zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy - na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej skutecznego dokonania zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze roku ...

Czy rok podatkowy jaki spółka wybrała dla potrzeb CIT ma znaczenie dla obowiązku skłądania deklaracji PIT-4?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych posiada rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Spółka stoi na stanowisku iż z tego względu do momentu zakończenia tego roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 01.01.2007r., będzie ona miała obowiązek składania deklaracji PIT-4. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego U ...

Czy jeśli Spółka otrzyma dywidendę do 30.09.2007r. to przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu stawką 19%, a jeśli po tym dniu to przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka M. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) nieprzerwanie od 1999 posiada 46% udziału w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce. Zgodnie z podjętą przez zgromadzenie wspólników tej spółki zysk został przeznaczony na dywidendę. Bieżący rok podatkowy Spółki trwa od 01.10.2006r. do 30.09.2007r. W związku z powyższym ...

Czy ustalenie przez Spółkę, zawiązaną 12.06.2006 r., która w dniu 25.09.2006 r. rozpoczęła działalność, przyjmując rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku aportu przedsiębiorstwa, w wyniku czego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez inną spółkę z o.o., powinno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 1 stycznia 2007 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 51 ms