Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sekurytyzacja

Czy przepis art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych ma również zastosowanie do straty z tyułu zbycia przez Bank wierzytelności w ramach umowy o subpastycypację o której mowa w art. 183 ustawy o funduszach inwestycyjnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 08.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa po ...

Czy usługa polegająca na sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacyjnej jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Czy dokonywane przez Podatnika czynności w ramach procesu sekurytyzacji wierzytelności kredytowych stanowią kompleksową usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną z podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyc ...

Czy Spółk prawidłowo określa skutki podatkowe rozliczeń z tytułu zawartej umowy sekurytyzacji, tj. czy:- zgodnie z art. 12 ust. 3, ust. 3a oraz 3c ustawy pdop przychód należny z tytułu świadczenia analizowanej usługi finansowej na rzecz spółki B powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego na fakturze wystawionej przez Spółkę na rzecz spółki B;- wysokość miesięcznego przychodu należnego Spółce jest równa kwocie różnicy pomiędzy nominalną wartością wierzytelności leasingowych zafakturowanych w danym miesiącu przez spółkę B a odpowiadającą im ich wartością zdyskontowaną(w podanym przykładzie - kwota 200 j.p.);- na podstawie art. 17k ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy pdop „spłata" finansowania otrzymana przez Spółkę od leasingobiorców za pośrednictwem spółki B w kwocie przekazanych wpływów należności od leasingobiorców nie stanowi przychodu podatkowego Spółki do wysokości kwoty finansowania uprzednio przekazanego przez Spółkę do spółki B (tj. w podanym przykładzie - do wysokości 80.000 j. p.).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Czy usługi świadczone przez bank dotyczące obsługi zbytych w ramach transakcji sekurytyzacyjnej wierzytelności stanowią usługi podlegające zwolnieniu od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu M ...

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie usługi świadczone przez wnioskodawcę w ramach umowy sekurytyzacji, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 65.23.10-00.00 „usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wymienione w art. 5 ustawy, stanowią usługę w myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy. Jednakże zgodnie z poz. Nr 3 załącznika Nr 4 do ustawy są wyłączone ze zwolnienia od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Biorąc pod uwagę treść art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, cesja wierzytelności dokonana na rzecz Spółki w związku z Sekurytyzacją nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy biorąc pod uwagę treść art. 2 pkt 4 ustawy o PCC cesja wierzytelności dokonana na rzecz Spółki w związku z sekurytyzacją podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Biorąc pod uwagę treść art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, cesja wierzytelności dokonana na rzecz Spółki w związku z Sekurytyzacją nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez podmiot polski na rzecz spółki z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, w ramach sekurytyzacji (miejsce świadczenia usług).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 38 ms