Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kara umowna

Kary umowne (art. 483 § 1 k.c.) nie były wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu decyzją z dnia (...) utrzymała w mocy, zaskarżoną przez podatnika - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "T." Spółka z o. o. w P., decyzję inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) określającą zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r. w wysokości 7.526 zł. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Izba Skarbowa stwie ...

Dotyczy zwolnienia od opodatkowania otrzymanej kwoty z tytułu otrzynanej kary umownej.

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na Pana pismo z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) otrzymanej kary umownej z tytułu nieterminowego oddania d ...


w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary

Odpowiadając na pismo z dnia 02.12.2003 r. znak: PH/5358/2003 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. K ...

Czy kara umowna za nieterminową dostawę towaru jest kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Naczelnik Urząd Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki ( .........) z dnia (..........) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że J ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty obciążające Spółkę przez kontrahentów w związku z uszkodzeniami wynajmowanych wagonów kolejowych i ubytkami towarów spowodowanymi kradzieżami w czasie transportu?

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółka świadczy usługi przewozowe własnymi i wynajmowanymi wagonami. W trakcie świadczonych usług dochodzi do dewastacji i zniszczenia taboru kolejowego oraz mają miejsce kradzieże przewożonego węgla. W związku z powyższym za uszkodzenie wagonów i braki towaru w transporcie Spółka obciążana jest kosztami przez kontrahentów. Zgodnie z art. 15 u ...

1. Czy kara umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od umowy będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy zwrot wydatków na opłacenie kary umownej stanowi przychód do opodatkowania?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/5/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 24.1 ...

Kiedy winien zostać wykazany przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu kar umownych?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.), nie zawiera definicji przychodu, zawiera jedynie przykładowe sytuacje, w których u podatników podatku dochodowego powstaje przychód. Do przychodów osób prawnych należeć mogą pożytki wymienione w art. 12 ust. 1 tej ustawy, tj. między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne or ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, wynagrodzenia za bezumowne uzytkowanie gruntu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.08.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 25.08.2003 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12 ...

Generowanie strony w 5 ms