Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 0520/TB/2003 z dnia 11.02.2002 r. (uzupełnione pismem z dnia 24.02.2003 r., znak: 0705/TB/02) Urząd Skarbowy w Starachowicach, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) okre ...

Czy przekazanie w ramach organizowanej przez Spółkę sprzedaży premiowej - na zasadach określonych w regulaminie towarów - po cenie promocyjnej, stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży premiowej Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje: Stosownie do przepisów a ...

- czy koszty transportu towaru do odbiorcy można wkalkulować w cenę sprzedawanych towarów i całość opodatkować stawką VAT właściwą dla wyrobów budowlanych tj. 7%.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27.10.2003 r. znak: NEK/115/03 w sprawie opodatkowania usług transportu wkalkulowanych w cenę sprzedawanych towarów stawką właściwą dla tych towarów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póź. zm. ) wyjaśnia co następuje. Z przedmiotowego pisma wynika, ...

Czy opłata rekompensująca jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 4.12.2003 r. (znak: GK/69/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

dotyczy wystawiania faktur (faktur korygujących)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2003 r. (znak: EF-158/03) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...

Sposób rozliczenia i dokumentowania sprzedaży wytworzonej energii cieplnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2004 r., uzupełnione dnia 8 kwietnia 2004 r., dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej przez zarządcę nieruchomości na rzecz wspóln ...

Jestem zatrudniony na etacie, nie prowadzę własnej działalności gospodarczej.Niedawno mój pracodawca zaproponował pracownikom Program Akcjonariatu Pracowniczego. Program ten ma polegać na tym, iż pracodawca umożliwia pracownikom zakup swoich akcji na korzystnych warunkach. Pracodawca jest firmą francuską, notowaną na giełdzie w Paryżu, akcje będą nabywane we Francji na rzecz polskich pracowników. Zasady zakupu akcji przez pracowników zostały określone przez Pracodawcę, tak, że cena akcji nabywanych przez pracowników będzie równa średniej kursów otwarcia akcji na giełdzie w Paryżu z 20 ostatnich sesji poprzedzających początek subskrypcji minus 20% czyli de facto cena nabycia ma szanse być niższa od aktualnej ceny giełdowej. Dodatkowo pracodawca będzie zwracał pracownikom część kosztów poniesionych na zakup akcji ( nieco podad 50% ). Pytanie 1. Czy różnica w cenie akcji w stosunku do ceny rynkowej ( mniej więcej wspomniany wyżej upust 20% ) jest w jakikolwiek sposób moim dochodem opodatkowanym podlegającym opodatkowaniu stawką PIT w momencie nabycia przeze mnie tych akcji? Pytanie nr 2. Gdyby natomiast ta różnica była opodatkowana w momencie zakupu, to jak powinienem obliczać zysk w chwili sprzedaży akcji, od którego będzie płacony podatek? Pytanie nr 3. Czy w przypadku sprzedaży akcji ( zlecenie w Polsce, sprzedaż akcji we Francji ) podatek od zysku powinienem płacić wg. zryczałtowanej stawki 19% czy wg zasad ogólnych PIT? Rozumiem również, że ewentualna dopłata ze strony pracodawcy do nabywanych akcji stanowi jak najbardziej przychód opodatkowany stawką PIT oraz opodatkowany ZUS.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące zakupu akcji od pracodawcy na korzystnych warunkach i ich ewentualnej sprzedaży działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Tutejszy organ podziela Pana stanowisko zawarte w pyt. 1 i uważa, że udzielona przez pracodawcę bon ...

Czy podstawą opodatkowania odsprzedaży leków na rzecz innego szpitala jest cena nabycia netto czy brutto?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu do US 23.05.2004 r.) w sprawie, czy podstawą opodatkowania przy odprzedaży leków na rzecz innego szpitala jest cena nabycia netto czy brutto, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. ...

Co powinna zawierać faktura w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto?

W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971) określono co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Wymie ...

Pytanie Spółki brzmi: Czy wpłaty na poczet udziału w gruncie, dokonane na rzecz Spółki, przez nabywców nieruchomości mieszkalnych, przed l maja 2004r., podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pobieranym przez notariusza w dacie podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży tego lokalu wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy od wspomnianych wpłat?

Spółka prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań osobom fizycznym. Z wszystkimi klientami podpisane są umowy przedwstępne. Osoby nabywające lokal mieszkalny dokonują wpłat w systemie ratalnym na poczet prowadzonej inwestycji zgodnie z harmonogramem załączonym do umów przedwstępnych. Do dnia 1 maja 2004r. klienci dokonali na rzecz Spółki wpłat części wartości lokalu wraz z częścią ...

Generowanie strony w 6 ms