Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi naukowo-badawcze

Czy do 31 grudnia 2007r. zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT usługi naukowo - badawcze świadczone w oparciu o umowy zawarte: 9.09.2004r. i 14.09.2005r., bez uwzględniania zmian wprowadzonych aneksami po 19.09.2005r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku VAT usług naukowo-badawczych postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż do 31 grudnia 2007 r. ...

Ustalenie miejsca świadczenia usług badawczo rozwojowych w dziedzinie technologii, klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 73.10.13-00.00. Część usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy przez kontrahenta rosyjskiego wykonywana jest na terytorium Rosji, zaś pozostała część na terytorium kraju.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 9, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2005 r., znak EP 13/12/05 (z datą wpływu do tut. urzędu 23.12.2005 r.), w sprawie udzi ...

Czy usługi naukowo-badawcze i dotacje związane z działalnością naukowo-badawczą podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Jednostkę we wniosku z dnia 17.01.2006r. (data wpływu do urzędu 18.01.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 20.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu - 21.03.2006r.) oraz pismem z ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk spolecznych i humanistycznych ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Pabianicach ? 10.01.2006r.), uzupełnionym w dniach: 27.01.2006r. i 24.02.2006r. w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla ...

Czy środki finansowe za wykonanie usług naukowo - badawczych przekazane wyższej uczelni przez inną uczelnię, na podstawie zawartej z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji umowy na sfinansowanie projektu, u Wnioskodawcy stanowią dochód, do którego ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskiem Nr DO/105/94/06 z 28.02.2006 r. wyższa uczelnia zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Podatnik w dniu 10.12.2005 r. zawarł umowę nr 1/587/PB/R/2005 z inną uczelnią na realizację projektu Badawczego Zamawianego nr PBZ-KBN-109/T1 ...


Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług badawczo-rozwojowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 23.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2005r.) uzupełnionym w dniu 25.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Pytanie Podatnika dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych z dotacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 12.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zak ...

Czy w świetle § 41f ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (gdy aneksem nie została zmieniona ogólna wartość przedmiotu umowy ani zakres umowy) przysługuje zwolnienie od podatku VAT, gdy termin płatności kwoty 4.141.000 zł. uległ przesunięciu z 2005 r. na 2006 r. na mocy aneksu Nr 3/2005 z dnia 15.11.2005 r. tj. na mocy aneksu który został podpisany po dniu 19.09.2005 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- xyz z dnia 17.02.2006 r.(data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Podatnik pyta, czy miał prawo uznać podatek należny powstały przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia jednocześnie jako podatek naliczony i dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o jego warość w sytuacji, gdy przedmiotowy zakup związany był z wykonywaniem czynności zwolnionych z VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 20.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w z ...

Generowanie strony w 28 ms