Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: las

dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym uzyskanych dochodów ze sprzedaży gospodarstwa rolnego i lasu

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ..................................... pełnomocnika Pani ........................................................................................ z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług od usługi równania dróg leśnych w obrębie lasów włącznie z drogami publicznymi przebiegającymi przez las

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim Nr PPE/443-11/05/AR z dnia 18.11.2005r. dotyczące udzielenia Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie stawki ...

Czy nadleśnictwo sprawujące na podstawie porozumień zawartych ze starostami nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonuje pozostałe usługi leśne wg grupowania 02.02.10-00?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu: 17marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Jaki dokument powinien być podstawą rozliczenia usługi wykonywanej przez nadleśnictwo dla starostwa powiatowego w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przeds ...

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w dniu 1 stycznia 2005 r., w drodze zasiedzenia, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: z 2005 roku Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 grudnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z tytułu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Naczelni ...

Czy podlega opodatkowaniu dochód ze sprzedaży działki leśnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny?

Wnioskodawcy w czerwcu 2005 nabyli od brata nieruchomość leśną wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Nabycie nastąpiło w drodze darowizny. Małżonkowie w chwili obecnej posiadają #189; udziału w działce leśnej o pow. 1.51 ha i są w trakcie znoszenia współwłasności. Po zakończeniu postępowania mają zamiar sprzedać przedmiotową działkę. Ponadto zgodnie z oświadczeniem małżonków w wyniku sprzedaży d ...

- w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie remontu dróg leśnych.

Działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20.12.2006r. Sygn. akt I SA/Ol 475/06, po rozpatrzeniu odwołania Strony od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 20.06.2006r. Nr PP/E/449-17/06 zm ...

Czy osiągnięty przychód ze sprzedaży lasu podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (..) zam. (...) złożonego 07.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przycho ...

Czy najemcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej ze Skarbem Państwa-Nadleśnictwem umowy najmu?

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, 2, § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w indywidualnej spraw ...

Czy pracownikowi Nadleśnictwa korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów do siedziby Nadleśnictwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Generowanie strony w 22 ms