Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi transportowe

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 0520/TB/2003 z dnia 11.02.2002 r. (uzupełnione pismem z dnia 24.02.2003 r., znak: 0705/TB/02) Urząd Skarbowy w Starachowicach, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) okre ...

Obniżenie podatku należnego

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2003 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem do tut. organu podatkowego czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadząc działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług transportowych ma prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących eksploatacji (naprawa, przegląd okresowy, zakup opon i drobnych części zamiennych) samochodu ...

W związku z dokonanym importem towarów koszty transportu od granicy RP do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju zostały włączone do podstawy opodatkowania PTU w dokumencie SAD. Jednocześnie przewoźnik na w/w usługę wystawił fakturę VAT z zastosowaniem 22% stawki podatku VAT. Który z w/w dokumentów stanowi podstawę do pomniejszenia podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Kwestia dotycząca podstawy opodatkowania w imporcie towarów została uregulowana przepisami art. 15 ust 4 do 4d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). W będącym przedmiotem zapytania temacie k ...

Stawka podatku VAT w przypadku importu usług transportowych, których wartość została włączona do podstawy opodatkowania importowanego towaru.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję ,opakowania, transport i koszty ubezpieczenia. W myśl § 60ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej mojej osoby. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą – taxi osobowe, a ja również posiadam uprawnienia do wykonywania tego zawodu i chciałabym współpracować z mężem na zmianę na tej taxi. Mąż opodatkowany jest w formie karty podatkowej, czy nadal będziemy mogli być opodatkowani tą formą zryczałtowanego podatku dochodowego? Według mnie, tak.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej informuje, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego podziela Pani st ...

Czy ewidencjonowanie sprzedaży według daty wystawienia faktury i odprowadzanie podatku należnego od tej sprzedaży w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę w przypadku świadczenia usług transportowych, jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli termin otrzymania zapłaty przypada w miesiącu następującym po miesiącu wystawienia faktury ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) - ...

- czy koszty transportu towaru do odbiorcy można wkalkulować w cenę sprzedawanych towarów i całość opodatkować stawką VAT właściwą dla wyrobów budowlanych tj. 7%.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27.10.2003 r. znak: NEK/115/03 w sprawie opodatkowania usług transportu wkalkulowanych w cenę sprzedawanych towarów stawką właściwą dla tych towarów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póź. zm. ) wyjaśnia co następuje. Z przedmiotowego pisma wynika, ...

- czy mam obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiadając na pismo z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku wyjaśnia. Z przedstawionego przez Pana pisma wynika, iż wykonuje Pan usługi transpo ...

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagran ...

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług w zakresie dostarczania personelu do pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowości wystawiania faktur kontrahentowi zagranicznemu w walucie obcej z przeliczeniem na PLN.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 23 października 2003 r. podatnik zwrócił się z pismem d ...

Generowanie strony w 2 ms