Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozostawienie bez rozpoznania


Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo przyjął art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej jako podstawę skierowania do Skarżącego wezwania do usunięcia braków formalnych jego wniosku. Wezwanie to zostało sformułowane w sposób, który nie mógł prowadzić do uzyskania informacji uznanych przez organ pierwszej instancji za istotne dla możliwości rozpatrzenia wniosku. Podkreślić należy, że wezwanie do usunięcia braków formalnych kierowane jest w związku z konkretną sprawą. Formułując je organ podatkowy musi mieć na uwadze określone okoliczności - informacje, których brak. w jego ocenie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku. W wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych podania należy zatem jednoznacznie wskazać, jaki konkretnie brak i w jaki konkretny sposób ma być usunięty. Strona po zapoznaniu się z jego treścią powinna wiedzieć, że określone jej działanie (np. podanie informacji) spowoduje usunięcie braku i w efekcie rozpatrzenie podania. Wezwanie zawierające ogólnikowe stwierdzenie o konieczności wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska wymogów tych nie spełnia. Nie może być więc uznane za prawidłowe.

Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący - Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weks ...

Jakie są przesłanki do pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 220 § 2 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.07.2007r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście Nr 1449/1CF/413/IP-58/07/UO z ...

Generowanie strony w 3 ms