Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forward

dotyczy możliwości zwiększenia kosztów i przychodów wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwoty zysków i strat wynikających z kontraktu forward

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wspólnika s.c. "E." z dnia 4.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy przy obliczaniu wyniku na transakcji terminowej typu forward, za kurs bieżący powinien być przyjęty kurs kupna banku, z usług którego korzysta Spółka?

W dniu 16.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 7.04.2006r. We wniosku tym Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: W ramach funkcjonowania grupy B, Spółka zawarła ze spółką B AG umowę dotyczącą zawarcia transakcji terminowej typu forward na zakup EUR za PLN ...

Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu kontraktów forward.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje sprzedaży poza granice RP, z tytułu której powstają różnice kursowe. Celem zabezpieczenia się przed wahaniami kursu EURO zakupuje w banku walutowe kontrakty forward, w których gwarantuje sobie cenę sprzedaży waluty na dany dzień. Odbywa się to w następujący sposób:1.C ...

Dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodu różnic kursowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) powstałych w związku z zawartymi kontraktami terminowymi.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 2 lit a w związku z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 6 marca 2006 r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD-423-85/GC/0 ...

Czy dochody wynikające z różnic kursowych związanych z realizacją transakcji zabezpieczających zaliczane są do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i jako takie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 12 ust 3, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku B. S.A. z dnia 12.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów różnice kursowe od spłaconej wierzytelności w walucie obcej? Czy podlegają opodatkowaniu różnice kursowe powstałe z kontraktu forward zabezpieczającego te wierzytelności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu 22.02.06 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Czy Spółka jest uprawniona do: (i)powiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o zysk z tytułu zakupu waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest wyższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (ii) pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o stratę z tytułu zakupu waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest niższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (iii) powiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o zysk z tytułu sprzedaży waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest niższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (iv) pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o stratę z tytułu sprzedaży waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest wyższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. Ze stycznia 2007r. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy , iż zgodnie z ustawą z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych w wyniku ...

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym różnice wynikające z dokonywanych przez Spółkę wycen walutowych kontraktów terminowych typu forward powinny być – na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zaliczone przez Spółkę odpowiednio do przychodów (różnice dodatnie) lub kosztów uzyskania przychodów (różnice ujemne) jako „różnice kursowe wynikające z dokonywanej wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

rozpoznanie różnic kursowych przy wycenie transakcji terminowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wynik na transakcjach forward (w sytuacji Spółki poniesiona strata), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania zapłaty do banku kwoty rozliczenia z tytułu transakcji Forward (tj. że kwota poniesionej straty w kwocie 5.352.000 PLN stanowi po stronie Spółki koszt podatkowy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 6 ms