Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forward walutowy

dotyczy możliwości zwiększenia kosztów i przychodów wspólników spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwoty zysków i strat wynikających z kontraktu forward

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wspólnika s.c. "E." z dnia 4.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym różnice wynikające z dokonywanych przez Spółkę wycen walutowych kontraktów terminowych typu forward powinny być – na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zaliczone przez Spółkę odpowiednio do przychodów (różnice dodatnie) lub kosztów uzyskania przychodów (różnice ujemne) jako „różnice kursowe wynikające z dokonywanej wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

rozpoznanie różnic kursowych przy wycenie transakcji terminowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jaki kurs wymiany euro w stosunku do złotego powinien być zastosowany w celu ustalenia różnic kursowych od środków pieniężnych nabytych przez T od banku przy rozliczeniu rzeczywistym Instrumentu Collar?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

CIT - w zakresie podatkowych skutków nabywania pochodnych instrumentów finansowych typu collar

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy Spółka postąpiła prawidłowo rozliczając wszystkie przychody i koszty podatkowe związane z przedstawioną transakcją w momencie zapłaty zobowiązań handlowych, które forward zabezpiecza?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, Umowa o Zarządzanie Finansami Grupy (UZFG) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

CIT - w zakresie sposobu zaliczania odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych określonych pozycji wycen walutowych (bilansowych i pozabilansowych) powiązanych z rachunkiem zysków i strat w przypadku stosowania metody ustalania różnic kursowych wg przepisów o rachunkowości i jednoczesnym stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 21, MSR 39) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

1. Czy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie wymiany walut podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT)? 2. Czy w odniesieniu do świadczonych przez Spółkę usług w zakresie wymiany walut, podstawę opodatkowania VAT stanowi kwota należna Spółce z tytułu sprzedaży walut, tj. wynik na transakcjach obrotu walutami osiągnięty w danym okresie (z ang. spread)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Generowanie strony w 10 ms