Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: katalog


Czy są w całości kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z organizacją i prowadzeniem programu przeznaczonego dla klientów dokonujących zakupów w sklepach Spółki, mającego na celu nagradzanie uczestników nabywających towary objęte programem kuponami uprawniającymi do uzyskania rabatu oraz informowanie ich o bieżących promocjach i wyprzedażach?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy wydatki poniesione na wysłanie katalogów wraz z kartami zamówienia mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 16 maja 2006r. Nr DF/415-411/06/FD w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażal ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy przy zakupie ulotek, katalogów spółka może odliczać podatek od towarów i usług ujęty w fakturach zakupu tych materiałów. Czy spółka ma obowiązek odprowadzać do urzędu skarbowego podatek VAT zawarty w fakturach zakupu w/w artykułów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.06.2006r. wpłynął wniosek Strony uzupełniony w ...

Czy wydatki poniesione przez Podatnika na zakup opisanych we wniosku katalogów oraz na ich rozpowszechnianie stanowią w całości koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W przypadku zakwalifikowania katalogów jako materiałów reklamowych, Spółka prosi o odpowiedź na pytanie, czy rozpowszechnianie katalogów w sposób przedstawiony w podaniu, ma charakter reklamy prowadzonej w sposób publiczny?

W dniu 8.09.2006r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest handel narzędziami marki „R”. Spółka prowadzi sprzedaż do partnerskich firm handlowych. Adresatami działań promocyjnych, reklamowych ...

Czy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie faktycznej zapłaty koszty pośrednie: polis ubezpieczeniowych majątkowych i samochodowych (okres ubezpieczenia dotyczy zazwyczaj 2 lat np. od X/2006 r. do IX/2007 r.), prenumeraty czasopism fachowych – opłacanej z góry za rok, zakupu katalogów, w których publikowane są produkty oferowane przez Spółkę, mających służyć Spółce i jej klientom, opłaty abonamentowe, np. abonamentu radiowego za 12 miesięcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21 grudnia 2006 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 22.12.2006.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa po ...

1. Czy koszty wyprodukowania katalogu Programu są kosztami uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy koszty nabycia nagród wręczanych aptekom przez przedstawicieli handlowych Spółki są kosztami uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3.Czy koszty wyprodukowania katalogu i nabycia nagród stanowią koszty o charakterze pośrednim i powinny być zaliczone w koszty w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.06.2007r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w ...


opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania katalogów reklamowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 6 ms