Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aparat fotograficzny

Jak należy rozliczyć zakup aparatu fotograficznego czy jako: 1. środek trwały bez amortyzacji przy jednorazowym odpisie całkowitej wartości sprzętu. 2. bez amortyzacji odliczając w kolejnych miesiącach kwoty raty. 3. środek trwały z amortyzacją przewidzianą w KŚT.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik dokonał zakupu aparatu fotograficznego za kwotę netto 1380,33 zł. Był to zakup ratalny bez odsetek. Podatnik rozlicza podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem jak należy rozliczyć zakup powyższego aparatu czy jako: środek trwały bez amortyzacj ...

Podatnik pyta czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego telewizora SAMSUNG i aparatu CANON. Telewizor został zakupiony w miesiącu lutym 2006r , a aparat w miesiącu marcu. Telewizor podłączony jest na stałe jako monitor komputerowy i stanowi wyposażenia biura. Wykorzystywany jest do przygotowywania umów. ofert, wykonywania projektów, planów i kosztorysów oraz realizacjipomiarów elektrycznych. Służy do szkolenia pracowników i nauki programowania elementów inastalacji inteligentnego budynku. Aparat Canon wykorzystywany jest do dokumentowania tras kablowych na ścianach budynków przed tynkowaniem w celu uniknięcia późniejszych uszkodzeń na skutek prac wykonawczych w budynkach. Potrzebna jest duża rozdzielczość zdjęć do precyzyjnych określeń tras kabli. Służy również do dokumentacji prowadzonych inwestycji oraz aktualizacji strony internetowej firmy. Zarówno telewizor jak i aparat wykorzystywane są do prowadzenia dokumentacji i archiwizacji działalności firmy. Tak wysoce specjalistyczny sprzęt jest niezbędny w firmie podatnika gdyż zajmuje się on głównie inteligentnymi instalacjami w budynkach mieszkalnych i innych obiektach użyteczności publicznej. Sprzęty te używane są wyłącznie do działalności opodatkowanej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju stwierdza, iż przedsta ...

Czy przy sprzedaży detalicznej artykułów wyposażenia sprzętu fotograficznego, podatnik jest zobowiązany do instalacji kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2006 r., uzupełnionego o własne stanowisko w dniu 18.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 28 marca 2006r czynności polegające na: sprzedaży używanych aparatów telefonicznych przez podatnika na rzecz pracowników przekazaniu sprzętu radiowego , telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, nagranych płyt CD, DVD lub kart pamięci bez wynagrodzenia, w szczególności w drodze darowizny lub przekazania na potrzeby reprezentacji i reklamy, podlegają obowiązkowi zaewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXX, z dnia 30. 10.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 7 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 1 i 10, art. 111 ust. 1, 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marc ...

w zakresie ustalenia czy prawidłowe będzie złożenie deklaracji VAT-7 i dokonanie w nich korekty „in minus” podatku naliczonego związanego z zakupem aparatu fotograficznego i samochodu ciężarowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 15 ms