Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot wydatków budowlanych

Czy przy skorzystaniu z prawa do ulgi remontowo - modernizacyjnej nie tracę prawa do zwrotu poniesionych wydatków na materiały budowlane.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwrotu podatku VAT osobom fizycznym ni ...

Czy Wspólnota, która powstała z dniem 1 lipca 2004r. i do dnia złożenia wniosku poniosła wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym może ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego (bloku), w którym mieszka 136 rodzin.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2006r. Wspólnota ...

Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2006r Nr PG1/415-2/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zwrotu VAT z tytułu poniesiony ...

W jaki sposób mogę się rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesionych wydatków na remont budynku mieszkalnego przeznaczonego na cele użyteczności publicznej i remont budynku mieszkalnego, w którym obecnie mieszkam i posiadam umowę użyczenia oraz czy mam prawo do zwrotu zęści podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na remont obecnie zamieszkałego przeze mnie budynku mieszkalnego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 216 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.06.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 9.07.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkow ...

Czy kwotę zwrotu różnicy podatku VAT za materiały budowlane należy obliczyć jak dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 października 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte za prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 13 październi ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w chwili zbycia w 2007 r. wyżej opisanych nieruchomości trzeba będzie dokonywać jakichkolwiek opłat związanych z podatkiem dochodowym od osob fizycznych oraz czy należy do Urzędu Skarbowego zwrócić odzyskany podatek VAT z materiałów budowlanych?

Na podstawie: - art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 12.02.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na podstawie art. 28 ustawy z dnia ...


Czy w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, można złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, jeżeli w budynku tym jeden z lokali przeznaczony zostanie na działalność gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

1. Czy biorąc pod uwagę, że przeważająca cześć inwestycji (69,86%) służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mogę od tej części zakupów materiałów budowlanych indywidualnie starać się o częściowy zwrot podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym? 2. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna formalnie dokumentować zakupy inwestycyjne, czy faktury za zakup materiałów budowlanych, których nie będzie można bezpośrednio przypisać czy dotyczą działalności gospodarczej czy też celów mieszkalnych Wnioskodawczyni mogą być wystawione: 30,14% wartości dokonywanych zakupów – faktura na firmę – jako podatnika podatku VAT dokonującego zakupów służących wykonywaniu czynności opodatkowanych; natomiast 69,86% wartości dokonywanych zakupów – faktura na Panią XXX – jako osobę fizyczną dokonującą zakupów służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Czy też dokonywane przez Wnioskodawczynię zakupy inwestycyjne powinny być dokumentowane fakturami wystawionymi na zainteresowaną jako Panią XXX i rozliczone dla celów działalności w 30,14% uwzględnione w 69,86% wartości dokonanych zakupów, tj. proporcjonalnie do poszczególnych powierzchni użytkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W jaki sposób ustalić kwoty brutto oraz kwoty podatku VAT do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 45 ms