Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niedobory

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Czy niezrealizowanie sprzedaży towarów spowodowane ich niedoborem uniemożliwia odliczenia podatku naliczonego z tymi niedoborami związanego?

W odpowiedzi na zapytanie z 19.02.2003 r., (wpływ do Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 20.02.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu udziela następującej informacji o zakresie zastosowania przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 us ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 30.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszcz ...

Czy podatnik w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany w całości ze sprzedażą opodatkowaną będzie miał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy spółka w przypadku kradzieży towarów, których zakup dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej był związany ...


Czy opłata wstępna wnoszona na poczet rat leasingu operacyjnego oraz powstanie niezawinionych niedoborów stanowi koszt uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.04.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 6.04.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że definicję kosztów uzyskania przychodu zawiera art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Czy w przypadku jeżeli po dokonaniu kompensaty nadwyżek z niedoborami pozostaje nieskompensowana nadwyżka lub niedobór to czy odpowiednio stanowią one przychody i koszty podatkowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że dokonana w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej weryfikacja pisma Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 01.07.2004r. znak US 72/ROP1-511/ID/04, wydanego w związku z zapytaniem Podatnika z dnia 01.06.2004r., wykazała konieczność zmiany odpowiedzi udzielonej przez organ pierwszej instancji w części dotyczącej obowiązk ...

Kwestia zasad księgowania oraz rozliczania podatku VAT od leków przeterminowanych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z Pani pismem z dnia 26.01.2004 r. informuje, co następuje. Przedmiotem złożonego zapytania jest postawiona w piśmie kwestia zasad ksi ...

dotyczy zaliczenia niedoborów prasy do kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, w związku z pana wnioskiem z dnia 3 09.2004 r., uzupełnionym w dniu 29.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie poda ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1. zawiniony niedobór towarów w punkcie sprzedaży detalicznej.2. otrzymanie dopłaty do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 03.08.2004r. firma zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zawinionego niedoboru towarów w punkcie sprzedaży detalicznej. 1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług ...

Generowanie strony w 2 ms