Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie kosztów egzekucyjnych

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wierzytelności na podstawie postanowienia komornika o umorzeniu postępowania wydanego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w odniesieniu do części tej wierzytelności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskan ...

Czy ustalając dochód za 2007 r. należy skorygować koszty uzyskania przychodów dodatkowo o wartość przekazanych w formie darowizny rzeczowych składników majątku nie będących środkami trwałymi, które były związane z wykonywaną działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wskazując na zakres kognicji sądu administracyjnego polegającej na badaniu legalności zaskarżonego aktu lub czynności wedle stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dacie ich podjęcia, podkreślając, że zawsze jest związany granicami sprawy, w której skarga została wniesiona, sąd administracyjny nie może ocenami prawnymi wkraczać w sprawę nową w stosunku do tej, która była albo powinna być przedmiotem postępowania administracyjnego i wydanych w nim decyzji administracyjnych.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 20 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 174/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę S. K. Spółka jawna L. K., R. K., D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2007 r. w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych. W uzasadnieniu wyroku, Sąd I instancji wskazał, iż organ odwoławczy zaskarż ...

Generowanie strony w 5 ms