Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencjonowanie obrotu

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia .....2006r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej. UZASADNIENIE W myśl art. 14a § 1 us ...

Czy kwota obrotu z tytułu sprzedaży samochodu osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej będącej jednocześnie procownikiem podatnika powinna być włączona do kwoty obrotu warunkującej rozpoczęcie ewiedencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 207 § 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia ...

Podatnik świadczy usługi polegające na reemisji programów RTV nadawanych przez sieć kablową . Według PKD działalność mieści się w podkategorii 64.20.F - telewizja kablowa. W roku 2002 , 2003, 2004 i 2005r był zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Czy usługi reemisji programów RTV nadawane przez sieć kablową zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podat ...

Czy sprzedaż gazet, dostarczanych drogą pocztową, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego w formie przedpłaty za prenumeratę, podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej według stanu prawnego obowiązującego od dnia 01 kwietnia 2006 r.?

P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.03.2006r.(data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 31.03.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 07 kwietnia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co d ...

Czy podatnik, którego obrót z tytułu sprzedaży zwolnionej stanowi powyżej 70% obrotu ogółem może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy rejestrującej

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku z dnia14.02.2006r uzupełnionego pismem z dnia 19.04.2006 r oraz 26.04.2006 r o interpretację prawa podatkoweg ...

Jak ustalić limit wartości sprzedaży uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej - czy w przypadku współczynnika 70% należy brać pod uwagę tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy też sprzedaż na rzecz wszystkich nabywających usługi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 23 maja 2006r., uzupełnionego pismem z 21 czerwca 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. W piśmie spółdzielnia przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółdzielnia (...) świadczy usług ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku czy też jego braku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006r. świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 50.30.22

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375, z 2006r.), stwierdzam, że ...

Czy w opisanej we wniosku sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 50% jej ceny netto?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 16.02.2006r. (wpływ do tut. urzędu dnia 17.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Ustalanie wysokości obrotu zobowiązującego do instalacji kasy rejestrującej przy sprzedaży towarów opodatkowanych marżą

W dniu 25.07.2006 do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatn ...

Jaką ilość kas jestem zobowiązany zainstalować gdy w siedzibie działalności nie prowadzę żadnej sprzedaży, a sprzedaż towarów prowadzona jest wyłącznie w jednym punkcie sprzedaży. Ponadto świadczę usługi kominiarskie zaliczane do usług sprzątania i czyszczenia PKWiU 74.7.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Generowanie strony w 9 ms