Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki przyszłych okresów

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w danym roku, lecz dotyczących roku poprzedniego lub następnego, wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku wykorzystywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej, prenumeratą prasy, opłatą abonamentu programów komputerowych, opłatą energii itp.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.02.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawi ...

Czy koszty ubezpieczeń majątkowych w podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe podlegają zarachowaniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku czy w momencie rozliczenia kosztu w czasie, szczególnie dotyczy to wpłaty składki dokonanej w roku 2006, a okres ubezpieczenia obejmuje rok 2006 i 2007?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.12.2006r. stwierdza że, wydatki na ubezpieczenia majątkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszone przez podatnika prowad ...


Generowanie strony w 27 ms