Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty pogrzebu

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Sz 438/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda R na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2003 r., nr PB 3.47-4306/8/2003 w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia 28 lutego 2003r. Nr US-I-PO/4300-31AY-169/2001, Urząd Skarbowy w Świnoujściu ustalił Richardo ...

Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2006r. stwierdza, iż do długów spadkowych zalicza się poniesione i udokumentowane przez spadkobiercę koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim ...


Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) wystąpił przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze). W dniu 07.12.2006r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem uczestnika poniesionych przez członka rodziny zmarłego. Kierując się art. 30a ust. 1 pkt 5 u ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następujące świadczenia związane z pracą, do wypłaty których obliguje pracodawcę zakładowy układ zbiorowy pracy:środki na pokrycie standardowych kosztów pogrzebu pracownika, w wysokości określonej w zakładowym układzie pracy przekazane rodzinie pracownika, odprawę pośmiertną przysługującą rodzinie pracownika niezależnie od odpraw przewidzianych innymi przepisami, wypłaconą w wysokości wynikającej z zakładowego układu zbiorowego pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

obowiązki płatnika w świetle updof z tytułu wypłaty na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy świadczeń na rzecz rodziny zmarłego pracownika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra ...

Czy wydatek na zakup wieńca lub wiązanki pogrzebowej w związku ze śmiercią (pogrzebem) pracownika lub emerytowanego pracownika, dokonany ze środków obrotowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Bank wypłacając upoważnionym osobom zwrot kosztów pogrzebu spadkodawcy nie jest zobowiązany do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela informacji o dokonanych wypłatach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy przedmiotowe świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 36 ms