Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup towarów

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Zapytanie dot. sposobu fakturowania usługi z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez wykonawcę tj. czy: 1. zawsze należy na fakturze rozdzielać wartość samej usługi budowlanej oraz zużytych do jej wykonania materiałów, przypisując każdej pozycji odpowiednią stawkę VAT, 2. gdy przedmiotem umowy jest jedno działanie np. budowa lub remont na fakturze należy wykazać usługę jako całość z jedną stawką VAT niezależnie od stawek VAT na zakupione materiały.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 18.02.2004 r.) w sprawie udzielania informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Op., działającna podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w y j a ś n i a: w sw ...

- dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych liter.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2003 r. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych liter, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku wyjaśnia : 1. Zaliczenie poniesionego wydatku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu lub uznanie go jako zakup środka trwałego uzależnione jest od tego czy powyższy zakup spełnia kryteria pozwalające uznać go za środek trwały podlegający amo ...

Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od wszelkich zakupów, dostaw i usług objętych dotacją.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 4 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) informuję co następuje. Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Jednostka otrzymała dotację budżetową przeznaczoną n ...

Czy zakup przez podatnika VAT owoców i warzyw od rolnika może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania skupionych od rolników owoców i warzyw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że zakup od rolników owoców i warzyw może być dokumentowany dowodami wewnętrznym ...


Czy VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu maszyn kupionych za środki otrzymane z dotacji podlega odliczeniu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z zapytaniem z 29.11.2003 r. (data wpływu 02.12.2003 r.) w sprawie: - czy VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu maszyn kupionych za środki otrzymane z dotacji podlega odliczeniu? Zważył co następuje: Zgodnie ...

Czy można zastosować stawkę O% dla zakupu samochodu finansowanego z funduszu PHARE?

Odpowiadając na pismo z 05.02.2004r. WO.2371/1/03, uzupełnione pismem z dnia 19.02.2004r. w sprawie zastosowania stawki podatku VAT przy dostawie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem, współfinansowanych z funduszu PHARE, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie informuje: Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finan ...

Generowanie strony w 9 ms