Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spadkodawca

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Sz 438/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda R na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2003 r., nr PB 3.47-4306/8/2003 w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia 28 lutego 2003r. Nr US-I-PO/4300-31AY-169/2001, Urząd Skarbowy w Świnoujściu ustalił Richardo ...

Czy ojczyma możemy zaliczyć do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2006r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 4.04.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zakwalifikowania do właściwej grupy po ...

Czy spadkobierca jest zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty wynikającego z niego zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od wartości tego remanentu ?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 09.05.2006 (data wpływu), dotyczących obowiązków spadkobierców w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego ora ...

Czy spadkobierca w obowiązującym stanie prawnym ma obowiązek sporządzać w imieniu spadkodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, deklaracji PIT-5 i samodzielnego rozliczania uzyskanego przez niego dochodu ?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 09.05.2006 (data wpływu), dotyczących obowiązków podatkowych ciążących na spadkobiercach w zakresie rozliczenia zal ...Czy w związku z wykonaniem zobowiązania wynikającego z zawarcia przez spadkodawcę umowy warunkowej - przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu na rzecz nabywców czynność ta nie będzie traktowana jako "pogorszenie stanu zakładu handlowo - usługowego" w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie spowoduje utraty zwolnienia od podatku, przewidzianego w tym przepisie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu podania podatnika, z dnia 29.08.2006r., w którym wnosi się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. ...

Czy w przypadku nabycia w dniu 04.08.2006 r. spadku (data śmierci) mozna skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Spadki nabyte przed datą 1 stycznia 2007r. są opodatkowane według starych zasad. Istotny jest moment śmierci spadkodawcy / data nabycia spadku /. Fakt, że postępowanie podatkowe zakończy się w 2007r. , nie daje spadkobiercom prawa do zwolnienia przewidzianego ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U.z 2006r ...

czy podatek od przychodu uzyskanego przez spadkobiercę z tytułu nabytych w drodze spadku autorskich praw majątkowych, powinien być liczony według skali podatkowej 19%, 30%, 40% od kwoty brutto według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przysługują w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?

Stan faktyczny Z wniosku płatnika wynika, że prowadzone przez płatnika Studio Wydawnicze ... współpracowało z Ks. ... Współpraca ta dotyczyła wydawania poezji Ks. .... Honorarium dla autora należne było z tytułu umów o dzieło, gdzie autorowi przysługiwały 50%-we koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. Ks. ... przed śmiercią w testamencie spadkobierczynią jego praw majątkowych uczynił ...

Czy istnieje obowiązek zwrotu przez spadkobiercę kwot ulgi na budowę domu na wynajem przysługującej spadkodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 11 ms