Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopuszczalny niedobór

Czy niedobry zawinione i niezawinione w towarach własnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i czy po ich utracie należy skorygować podatek naliczony?Czy niedobory zawinione i niezawinione w towarach powierzonych pozbawiają Klienta Spółki prawa do podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005r. (data wpływu do Urzędu) żądającego pisemnej interpretacji art. 5 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.).Naczelnik Trze ...

Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych niedoborów wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku stwierdzenia niedoborów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Dotyczy zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 217 poz. 1590/, z urzędu zmienia posta ...

dot. korekty podatku naliczonego od stwierdzonych niedoborów zawinionych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 19 ms