Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność non profit

Świadczenie nieodpłatnych usług wobec ostatecznego beneficjenta w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział odbiorców w realizowanym projekcie będzie bezpłatny. Osoby te nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa. Wszystkie koszty z tym związane poniesie Podatnik. Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 86, art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz uzyskania zwrotu całego podatku VAT naliczonego przy wykonywaniu wymienionych czynności?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.10.2005 r., bez znaku ...

Jakie skutki prawne rodzi w stosunku do darczyńcy i obdarowanego przekazanie darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia przez osobę fizyczna lub prawną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Związek Stowarzyszeń jest organizacją o charakterze non profit. Swoją działalność statutową realizuje ze środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji z budżetu państwa oraz darowizn osób fizycznych lub prawnych. Podatnik w przedmiotowym piśmie pyta: jakie – w opisanym wyżej przypadku – skutki prawne rodzi w stosunku do darczyńcy i obdarowanego prze ...

Czy czynności związane z wynajmem powierzchni ogrodzeń, płotów, ścian budynków itp. przez osoby trzecie dla celów marketingowych, jak również z wynajmem boisk za zawody sportowe, imprezy muzyczne i festyny stanowią prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 4 czerwca 2007 r. wniesionego na posta ...

Czy w chwili gdy wartość obrotu z działalności statutowej odpłatnej przekroczy kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającą kwocie 10 000 euro Stowarzyszenie nie stanie się płatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż działa w celu realizacji zadań statutowych po kosztach, a nie w celu osiągnięcia zysku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1590), w związku z wnioskiem Str ...


Czy w związku z opisanym, mającym zaistnieć w przyszłości, nieodpłatnym przekazaniem majątku Uniwersytetu na rzecz stowarzyszenia „XX W.”, Uniwersytet utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, z którego korzystał – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – pozyskując środki pieniężne (na podstawie różnych tytułów) wykorzystane na zakup tego majątku, bądź otrzymując ten majątek nieodpłatnie w naturze (darowizny rzeczowe)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w związku z opisanym, mającym zaistnieć w przyszłości, nieodpłatnym przekazaniem majątku Uczelni na rzecz Stowarzyszenia „XX W.”, wartość tego majątku (rynkowa bądź księgowa) będzie kwotą podlegającą odliczeniu od dochodu, tj. kwotą o którą należy pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez Fundację nie podlega ustawie o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 117 ms