Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosunek

Czy odprawa pieniężna otrzymana z zakładu pracy, na podstawie tzw. pakietu socjalnego, w związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 08 września 2005 roku (data wpływu do US 15.09.2005 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2005 roku, nr PDF-3/415-32/OSRA (doręczone Stronie ...

Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z nierezydentem umowę o pracę na okres od 01.12.2006r. do 30.10.2009r. Zgodnie z zawartą umową pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia w naturze, w tym m.in. Spółka będzie pokrywała koszt czesnego za szkołę oraz przedszkole dzieci tego pracownika. Część opłat dotyczących nauki w szkole Spółka pokr ...

Czy wypłacone w wyniku ugody sądowej odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w 2006r. ze swoim pracownikiem ugodę sądową, w której zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów Kodeksu pracy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Spółka stoi na stanowisku, iż ww. odszkodowanie mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochod ...

Czy w rozliczeniu rocznym powinny być zawarte dochody jakie zawarł pracodawca w PIT-11 uwzględniając w nim również kwotę wypłaconego w 2008r. przez pracodawcę na podstawie wyroku sądowego wnioskodawczyni wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za ubiegłe lata?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 11 ms