Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyłączenie z kosztów

Przy niekwestionowanym - opisanym w skarżonym wyroku - stanie faktycznym sprawy było oczywiste, że świadczenia na rzecz Prezesa Spółki, będącego jej jedynym udziałowcem w 1998 r. podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów Spółki - podatniczki na podstawie wskazanego przepisu.

Wyrokiem z 6 października 2004 r. sygn. akt SA/Sz 119/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę S spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 21 grudnia 2002 r. Nr PB1.24-4218/823- 92/2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że we wskazanym roku podatkowym Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów pop ...

czy dotacja otrzymana od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 23 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 26.01.2006r.) uzupełnionego w dniu 27.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawn ...

Czy odsetki spłacane na podstawie noty odsetkowej sporządzonej przez podmiot zależny za usługi opłacone w imieniu Spółki przez podmiot zależny , mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wagonu będącego własnością innej spółki?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 17 marca 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę ...

Czy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wody mineralnej, kawy, herbaty, które następnie są nieodpłatnie udostępniane pracownikom hotelu w czasie pracy

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan ...

W jaki sposób należy ująć w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia i składki ZUS od tych wynagrodzeń ?

P O S T A N O W I E N I E Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa) Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w termin ...

Czy wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki, której współwłaścicielem jest Spółka X stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X Polska Sp. z o.o. z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku ze świadczonymi w formie sponsoringu usługami marketingowymi, uwzględniane w bazie kosztowej będącej podstawą wyliczenia wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia tych usług. stanowią w całości koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy wpłaty na PFRON, będące częścią wynagrodzenia Spółki za usługi marketingowe świadczone przez nią na rzecz innego podmiotu, stanowią koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy składki na rzcz organizacji do których obecność jest obowiązkowa, będące częścią wynagrodzenia Spółki za usługi marketingowe świadczone przez nią na rzecz innego podmiotu, stanowią koszt uzyskania przychodu (art.16 ust. 1 pkt 37)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Generowanie strony w 61 ms