Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dłużnik

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że czynności prowadzone przez Fundusz, polegające na wyprzedaży środków trwałych przejętych od dłużników Funduszu stanowią sprzedaż towarów, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż przejętego przez Fundu ...

Czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54 , poz. 654 ze zmianami ) – wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego ?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zapytania czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o ...


dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym dłużników Spółdzielni wykonujących na podstawie ugody określone prace zaliczane na pokrycie zadłużeń czynszowych

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 stycznia 2004 roku dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym dłużników Spółdzielni wykonujących na podstawie ugody określone prace zaliczane na pokrycie zadłużeń czynszowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku wyjaśnia : Z zapytania wynika, że „pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w O. a dłużnikami Spółdzielni zawierane były ugody na mocy których dłużnicy wyk ...

Jak należy rozliczyć niezapłacone przez dłużnika wierzytelności pokryte w części przez ubezpieczyciela?

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 02.12.2003 r. Nr US DP 423/40/2003, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ...

Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 31.03.2004 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów - odpisów aktualizujących. W złożonym piśmie poinformował Pan, że prowadzona działalność polega na świadczeniu specjalistycznych usług budo ...

Czy kwoty odzyskane od dłużnika, których dług stanowił przedmiot umowy cesji, stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu? Czy przychodem takim w szczególności będą odsetki za zwłokę i kary umowne ustalone w umowie?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 06.05.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509-518 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 19 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in ...

W złożonym zapytaniu Spółka A wyjaśnia, że zawarła transakcję w wyniku której sprzedała posiadane udziały w Spółce B Sp. z o.o. w zamian za zwolnienie z długu względem firmy Y w związku z tym pyta, czy różnice kursowe od przejmowanych zobowiązań naliczone na dzień potrącenia – kompensaty – może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego zauważa, iż w przedmiotowej transakcji nie mamy do czynienia z kompensatą wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelno ...

Czy umowa o przejęcie długu zgodna z art. 519 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04-05-2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem rozpatrywanego zapytania jest kwesta czy umowa o przejęcie długu rodzi obowiązek uiszczenia podatku od ...

Postanowieniem z dnia 08.07.2004 r. Sąd Rejonowy odjął dłużnikowi i powierzył mi zarząd nad nieruchomościami w postaci działek nr 8840/03 i nr 1457/02 o łącznej powierzchni 3,5611 ha wraz z wszystkimi znajdującymi się na tych działkach budynkami i instalacjami (tj. młynem, elewatorem i innymi budowlami). Dłużnikiem w tym przypadku jest spółka z o.o. XXX, której Komornik SR wyżej opisane nieruchomości zajął, a następnie wystawił na licytację. Ww spółka formalnie istnieje, ma ona na tej nieruchomości siedzibę i jej działalność opiera się na obiektach ( młyn, elewator) znajdującycych się na ww nieruchomościach. Odjęcie spółce XXX zarzadu nad nieruchomościmi i powierzenie go mnie nastąpiło na mocy art. 931 § 2 k.p.c. Zgodnie z art. 935 k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości zobowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne, w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany). Czy zarządca nieruchomości dłużnika ma prawo w odniesieniu do tych nieruchomości objętych zarzadem posługiwać się jego numerem NIP i REGON, korzystać z jego zgłoszeń podatkowych, opłacać podatki w imieniu i na rzecz dłużnika oraz kontynuować prowadzenie ksiąg podatkowych dłużnika, czy też zarządca powinien zyskać odrębny NIP, REGON, założyć własne księgi podatkowe i rozliczać podatki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.07.2004 r. uprzejmie informuje. Art. 7 Ordynacji podatkowej stwierdza, że podatnikiem jest m.in. osoba prawna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, tj. zobowiązaniu (abstrakcyjnemu) do p ...

Generowanie strony w 9 ms