Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od kapitału


1/ Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkować odsetki od od środków zgromadzonych w banku majacym siedzibę w Szwajcarii i dywidend, czy stawką 19% zgodnie z art.30a ust.1 pkt2 i3, czy stawką 15%zgodnie z art.10 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Szwajcarią ( certyfikat rezydencji przekazano do banku dokonujacego transakcji? 2/W jaki sposób wykazać w PIT-36 i PIT/X kwoty podatku zapłaconego od odsetek od lokat i dywidend oraz odsetek od papierów wartosciowych? 3/W jaki sposób rozliczać przychody w walutach obcych?

Na podstawie art.14a par.1,3,4, art.14e,art.216, art.217 ustawy-Ordynacja podatkowa(tekst jednolity Dz.U.z 2005r Nr 8, poz.60 z późń.zm), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 14.04.2006 o udzielenie interpretacji co do zakresu stosownia prawa podatkowego , w kwestii dotyczącej rozliczenia przychodów(dochodów) z za granicy, z tytułu odsetek od lokat, odsetek od papierów wartosciowych i dywidend p ...

Jak są opodatkowane odsetki od lokaty terminowej w banku w Belgii pracownika pracującego dla Komisji Europejskiej w Belgii?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - tekst jednolity ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17.07.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 04.08.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy odsetki od pożyczki, którą planuje zaciągnąć Spółka, będą stanowiły jej koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych wymaganych za lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz odsetki otrzymane od wolnych środków obrotowych lokowanych na bankowych lokatach terminowych a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (fundusz remontowy) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegałyby dochody z działalności gospodarczej uzyskiwane np. z najmu części wspólnej nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności od najemców /dzierżawców/?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r. ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 25 czerwca 2007 r. /wpływ do Urzędu w dniu 02 lipca 2007 r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. przep ...

Dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności odsetek od środków pieniężnych ulokowanych w bankach zagranicznych i sposobu ich opodatkowania

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2005r. Nr PG-2-415-22/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 maja 2005r. wystąpił Pan do N ...

Lokata kapitałowa w banku zagranicznym założona przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może być uznana za rachunek utrzymywany w związku z działalnością gospodarczą, lecz za inną formę przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych. Rachunek związany z działalnością gospodarczą jest to bowiem taki rachunek, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń z tytułu zawieranych transakcji. Odsetki z takiej lokaty stanowią zatem przychód z kapitałów pieniężnych.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 825/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Mirosława K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Orzeczenie powyższe zapadło na gruncie następującego stanu faktycznego i prawnego. ...

Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1) Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji?2) Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty?3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Spółdzielnia prosi o wydanie wykładni prawnej, czy od środków uzyskanych z oprocentowania lokat terminowych wkładów budowlanych, a przeznaczanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na fundusz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i na fundusz remontowy – należy naliczać podatek dochodowy i w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 97 ms