Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt preferencyjny

Czy kwota dopłat przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika w banku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b, art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 19.01.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co d ...

Spółka zawarła umowę o finansowanie akcji promocyjnej dotyczącej sprzedaży samochodów Mercedes przy pomocy kredytu DC Services Bank. Zgodnie z umową DC Bank i Dealer współfinansują promocyjną sprzedaż określonego typu samochodu marki Mercedes w ten sposób, że klient uzyskuje kredyt z zerową stopą procentową 0,00% na okres 12 miesięcy, a Dealer pokrywa część kosztów odsetek od tego kredytu. Czy kwota dopłaty do kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanych zryczałtowanych kwot (subwencji) od importera pojazdów za udzielone kredyty promocyjne na zakup pojazdów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.08.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 01.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie momentu ...

Czy w związku z uzyskaniem w cenie pojazdu ubezpieczenia na okres dwóch lat i skorzystania z kredytu 50/50 bez oprocentowania Spółka powinna ujawnić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ustalony na zasadach podanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy umorzona Spółce przez bank część kwoty kredytu (na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązujący do dnia 31.12.2004 roku – Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. Spółka zwróciła się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew o interpretację przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na budowie budynków mies ...

Umorzenie części kredytu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy dopłaty do kredytu preferencyjnego, przekazywane zgodnie z umową kredytu preferencyjnego i umową trójstronną przez NFOŚIGW na konto bankowe B. S.A., można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy ewentualny przychód jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w im ...

Generowanie strony w 29 ms