Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródło odnawialne

dotyczy możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym według stawki 5,5-procentowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 2.06.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.05.2006 r., znak: IS.I/1/4150/4/2006, odmawiającej uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 24.02. ...

Czy nadal moża opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego z prowadzonej działalności gospodarczej (wytwarzanie energii elektrycznej) i sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii z odnawialnych źródeł energii.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu w części dotyczącej uzasadnienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 20 marca 2006 r. Nr PD/415-1/06AM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swego stanowiska w przedmiocie zaliczania do kup kosztów związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w momencie sprzedaży tej energii podczas, gdy w momencie sprzedaży praw majątkowych ze świadctw pochodzenia wynikających z tego samego źródła będzie opodatkowany jedynie przychód

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w ...

Czy wyprodukowana w elektrowni wodnej energia elektryczna podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 30.06.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2005r. (data wpływu. 02.08.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych jest zwolniona z akcyzy na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym, to czy firma powinna się rejestrować jako podatnik podatku akcyzowego i składać deklaracje "zerowe" AKC-3/AKC-3zh oraz informacje AKC-3/H?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 04.10.2005r.(data wpływu do tut. Urzędu:07.10.2005r.),w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy Spółka podlega, czy też nie podlega podatkowi akcyzowemu w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii - biogazu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy z uwagi na istnienie związku kosztów z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej z przychodem powstałym ze sprzedaży tej energii, prawidłowe jest uwzględnienie, przy obliczaniu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych – jako kosztu uzyskania przychodów – wartości świadectw pochodzenia zgłoszonych przez Spółkę do umorzenia, jeżeli decyzja o ich umorzeniu zostanie wydana do dnia upływu terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, tj. 20 dnia następnego miesiąca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy za prawidłowe można uznać twierdzenie, że wartość świadectw pochodzenia przeznaczonych do umorzenia można zaliczyć do kosztów podatkowych Wnioskodawcy z chwilą przedłożenia Prezesowi URE wniosku o ich umorzenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Czy w okresie sprzedaży energii do odbiorcy końcowego, a więc rozpoznania przychodu podatkowego, Spółka jest uprawniona do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów, kosztów dotyczących nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej - w części w jakiej zobowiązana będzie przedstawić te świadectwa do umorzenia (lub uiścić opłatę zastępczą), również w przypadku, gdy faktura dokumentująca zakup świadectw wystawiana jest w miesiącach następujących po okresie sprzedaży energii lecz przed datą zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten okres?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 53 ms