Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena


1. Wobec tego, że ocena istnienia bądź nieistnienia w danej sprawie przesłanek określonych w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej dokonywana przez organy podatkowe oparta jest o elementy uznaniowości i słuszności, kontroli sądowej podlega w istocie tylko zgodność z prawem przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz oceny zgromadzonego materiału dowodowego. W tej sytuacji orzekanie przez sądy administracyjne w sprawach umorzeń zaległości podatkowych merytorycznie, a więc rozstrzyganie spraw co do ich istoty, narusza w sposób oczywisty zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez te sądy, wynikający z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), która polega na kontroli zgodności z prawem tej działalności. 2. Zakres kontroli sądowej działalności organów administracji publicznej, w tym i decyzji wydawanych przez te organy, prowadzi także do wniosku, iż jej przedmiotem co do zasady jest zgodność z prawem obowiązującym w dniu wydania zaskarżonego aktu. Jeśli chodzi o organy podatkowe, to tę konstatację wspiera treść art. 120 Ordynacji podatkowej, nakazującej tym organom działanie na podstawie przepisów prawa.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 3008/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił skargę Kopalni Węgla Kamiennego "B." S.A. w Ornontowicach i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 r., nr PBI/3-4117/149/2003 w przedmiocie odmowy umorzenia wypłaty z zysku. W uzasadnieniu wyroku podano, że decyzja z dnia 4 września 2003 r., nr ...


Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy miejscemświadczenia usług polegających na ocenie ryzyka podmiotów gospodarczych jest miejsce siedzibyusługobiorcy, w przypadku gdy usługi te są świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahentówmających siedzibę poza terytorium RP.

POSTANOWIENIE W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 czerwca 2007r. (datawpływu do tutejszego Urzędu 12.06.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając napodstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolityOz. U. z 2005r., Nr 8 ...


Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane na zlecenie i w imieniu ubezpieczonego lub poszkodowanego, polegające na szacowaniu szkód oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeniowych – nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Możliwość zastosowania zwolnienia dla usług związanych z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat oraz pozostałych usług wspomagających ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, polegające na wykonywaniu czynności obejmujących wycenę ubezpieczonych pojazdów oraz szacowanie wysokości szkody w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz rzeczowych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

zwolnienie od podatku VAT dla usług w zakresie oceny ryzyka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 112 ms