Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieterminowość wpłat należności budżetowych

Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania przychodów powstałych w Spółce z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności dotyczących działalności w SSE jako przychód działalności strefowej.

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej "SSE"), rozumianą jako działalność produkcyjna, handlowa, usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych, na podstawie uzyskanego Zezwolenia Nr ... z l października 2004 r. (dalej "Zezwolenie"). Szczegółow ...

Czy odsetki od zapłaconych nieterminowo składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2006 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą dz ...


Czy w przypadku, gdy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - obowiązany jest do zapłaty podatku od dochodu w części nieprzeznaczonej na cele statutowe, lecz nie osiąga dochodu podatkowego, jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe jako inne zobowiązania podatkowe, a jeśli tak, to czy powinien rozliczyć podatek w CIT-8 za 2006 r. częściowo jako zaliczkę, a częściowo jako inne zobowiązanie podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 30 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 30 marca 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 kwietnia 2007 r. (z datą wpływu ...

Aby odstąpić od wydłużonego do 180 dni terminu zwrotu kwoty różnicy podatku podatnik winien terminowo rozliczać podatki wobec budżetu państwa w okresie kolejnych 12 następujących po sobie miesięcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Aby Podatnik, będący w sytuacji, o której mowa w art. 97 ust. 5 i 6 mógł skorzystać z wcześniejszego terminu zwrotu kwoty różnicy podatku VAT (tj. w terminie do 60 dni) w każdej chwili może złożyć kaucję.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...


Generowanie strony w 24 ms