Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że czynności prowadzone przez Fundusz, polegające na wyprzedaży środków trwałych przejętych od dłużników Funduszu stanowią sprzedaż towarów, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż przejętego przez Fundu ...


Przychody

Wniosek zawiera pytanie: Czy kwota otrzymanych środków na wynagrodzenia pracownicze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zakres oraz tryb realizacji roszczeń zaspakajanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie ...

Czy spółka może,dotychczasowo zgromadzone środki pieniężne zakładowego funduszu socjalnego na pomocniczym rachunku bankowym wykorzystać na bieżące wydatki związane z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego.

Pismem z dnia 07 kwietnia 2004 r. (bez numeru) przedsiębiorstwo zwróciło się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pytanie przedstawione przez jednostkę: Czy spółka może, dotychczasowo zgromadzone środki pieniężne zakładowego funduszu socjalnego na pomocniczym rachunku bankowym wykorzyst ...

Podatnik wnosi zapytanie, czy obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa) oraz składki na FP i FGŚP naliczone, a nie zapłacone od niewypłaconych należności osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Co do zasady, wydatki poniesione przez osobę prawną będącą pracodawcą w związku z zatrudnieniem pracowników stanowią dl ...

Zapytanie dotyczy możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów ze źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej, wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczących osób współpracujących, tj. żony Podatnika oraz małżonka wspólniczki.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 V 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik możne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej: 1. diety i koszty z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą?2. wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem komputera będącego własnością rodziców Podatnika? 3. zapłacone składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący w 2003r. pozarolniczą działalność gospodarczą : ponosił koszty z tytułu podróży służbowych w kraju, korzystał z komputera domowego zakupionego wg faktury w roku 2000 r. na jego rodziców i ponosił wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem do tego komputera, opłacał składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oc ...

Czy wypłacone na podstawie układu zbiorowego Spółdzielni świadczenia urlopowe stanowią koszty uzyskania przychodów?

Stosownie do postanowień art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na pisemne zapytanie wniesione do tut. organu w dniu 22.12.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 31.12.2004 r. Składając zapytanie podatnik oprócz wyczerpującego pr ...

Dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów – składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych opłacanych w części przez płatnika, w związku z zatrudnieniem małżonka.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-kowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. (wpływ do urzędu 14.02.2005 r.) o udziele-nie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu za ...

Czy drobne niedopłaty wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie uniemożliwiają zaksięgowania pełnoprawnych opłat w koszty uzyskania przychodów z uwagi na § 11 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz. U. z 2003r. nr 152 z zm./

Przedstawiając swoje stanowisko stwierdza Pan iż drobne niedopłaty wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie uniemożliwiają zaksięgowania pełnoprawnych opłat w koszty uzyskania przychodów z uwagi na § 11 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów ...

Generowanie strony w 26 ms