Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dziedziczenie

Czy przychód ze sprzedaży akcji zmarłej matki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , czy też wchodzi do masy spadkowej? Czy pełnomocnictwo po śmierci matki było skuteczne?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art. 2 ust. 1 pkt 3 , art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz . 176 z późn. zm. /, art. 101§ 2, art. 922 ustawy z ...


Czy w związku z wykonaniem zobowiązania wynikającego z zawarcia przez spadkodawcę umowy warunkowej - przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu na rzecz nabywców czynność ta nie będzie traktowana jako "pogorszenie stanu zakładu handlowo - usługowego" w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie spowoduje utraty zwolnienia od podatku, przewidzianego w tym przepisie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu podania podatnika, z dnia 29.08.2006r., w którym wnosi się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. ...

Czy od przyznanego decyzją odszkodowania należy płacić podatek od spadków i darowizn?

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani ......na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dn. 22.09.2006 r. nr PO/436-003/06, udzielającego pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - w sprawie opodatkowania podatk ...

Czy podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będący współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19 maja 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu - 02.06.2006 r.), uzupełnionego pismami z dnia 21 czerwca 2006 r. (wpływ do tut. urzędu - 26.06.2006 r.) z dnia 3 ...

Czy Podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będacy współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wraz z mężem przeniesie własność lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na zstępnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19 maja 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu - 02.06.2006 r.), uzupełnionego pismami z dnia 21 czerwca 2006 r. (wpływ do tut. urzędu - 26.06.2006 r.) z dnia 3 ...

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości zwróconej spadkobiercy (wcześniej wywłaszczonej) zastosowanie znajdują przepisy uzasadniające zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 1976 Skarb Państwa wywłaszczył pod zalesienie nieruchomość będącą własnością rodziców Wnioskującego. Rodzice Podatnika zmarli w 1986 r. czyniąc go uprawnionym do dziedziczenia w zakresie przewidzianym przepisami prawa cywilnego (art. 922 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Na skut ...

Czy nabycie w drodze dziedziczenia udziału w nieruchomości położonej w Polsce przez osobę nie będącą obywatelem polskim i nie mającą miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi od spadków i darowizn.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2006 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 6 września 2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn, pos ...

Czy nabycie spadku (mieszkanie spółdzielcze własnościowe) po zmarłym ojcu będzie opodatkowane i na jakich zasadach, czy z roku 2006 kiedy zmarł ojciec ,czy z roku 2007 kiedy uprawomocniło się postanowienie w sprawie nabyia spadku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. stwierdza, iż nabycie w 2006 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu udziału w spółdzielczym własnościowego prawie do lokalu miesz ...

czy podatek od przychodu uzyskanego przez spadkobiercę z tytułu nabytych w drodze spadku autorskich praw majątkowych, powinien być liczony według skali podatkowej 19%, 30%, 40% od kwoty brutto według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przysługują w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?

Stan faktyczny Z wniosku płatnika wynika, że prowadzone przez płatnika Studio Wydawnicze ... współpracowało z Ks. ... Współpraca ta dotyczyła wydawania poezji Ks. .... Honorarium dla autora należne było z tytułu umów o dzieło, gdzie autorowi przysługiwały 50%-we koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. Ks. ... przed śmiercią w testamencie spadkobierczynią jego praw majątkowych uczynił ...

Generowanie strony w 83 ms