Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchybienie

Na zasadzie art. 14a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnienie od wpłat,określone w ust. 1 tego artykułu, nie ma zastosowania do różnicy, o której mowa w jego ust. 3, czyli do kwoty podlegającej przekazaniu na PFRON. Jeżeli tylko część należnej kwoty nie została przekazana na ten Fundusz, to niezależnie od przyczyn, które to spowodowały, jedynie ta część podlega wpłacie do urzędu skarbowego jako należne zobowiązanie w podatku od towarów i usług.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, wyrokiem z dnia 6 października 2004 r. o sygn. akt I SA/Gd 1171/02 oddalił skargę Balbiny M. i Krystiana M. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2002 r. o nr PP-2 4408-8/02, wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1999 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie, Sąd stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie spór dotyczy kwestii, ...

Generowanie strony w 15 ms