Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchybienie procesowe


Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 296/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety i Zbigniewa R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. W uzasadnieniu orzeczenia podano, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie decyzją z dnia 20 listopada 2003 r. określi ...

Generowanie strony w 8 ms