Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepadek na rzecz Skarbu Państwa

Dotyczy zwolnienia od opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 8 marca 2006 r. Nr IB-415/92/05- zmienia w/w postanowienie uznając stanowisko podatnika za prawidłowe. W dniu 21 grudni ...

Z przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rdzeń znaczenia pojęcia "decyzja wydana bez podstawy prawnej" jest jednoznaczny, bo albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji (np. jest to przepis samoistny), polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2005 r., sygn. akt II SA/Sz 1140/04 stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 3 września 2004 r., nr NA-2-75/1/2004 i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Drugiego urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 czerwca 2004 r. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że skarga ...

Generowanie strony w 35 ms