Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: małżeństwo

W grudniu 2004 roku zawarłem związek małżeński. Zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po jego zawarciu, ponosiliśmy wydatki na zakup materiałów budowlanych, związanych z budową lub remontem lokalu mieszkalnego lub jego części. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zwrotu wydatków w ramach podwójnego limitu odliczeń oraz formy składania wniosku przez małżonków.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz jego uzupełnieniem postanawianie potwierdzić stanowis ...


Czy podatnik może dochody za rok 2006 rozliczyć wspólnie z małżonką gdy wybrał do 20 stycznia 2006 zryczałtowaną formę opodatkowania a w trakcie roku podatkowego osiągnął przychody z działalności, która została wyłączona z ryczałtu?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, czy podatnik może dochody za rok 2006 rozliczyć wspólnie z małżonką gdy wybrał do 20 st ...

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, kto powinien rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym na działce będącej współwłasnością obojga małżonków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany :#61623; uznaje stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia ....2006r. ( data wpływu ) dotyczące osoby, która powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym wybudowanym na działce będące współwłasnością obojga małżonków jako prawidłowe. Stan faktyczny: Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość zabud ...

Czy od wniesionego aportu tj. całego przedsiębiorstwa wystąpi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidual ...

- dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2006r. udziela pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach – stwierdza, że stanowisko prze ...

Z art. 26b ust. 2 pkt 7 u.p.d.o.f. wynika wprost, iż podatnik może dokonywać odliczeń odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli ani on ani jego małżonka nie korzystała wcześniej (ani nie korzysta w dalszym ciągu) m.in. z odliczeń związanych z wydatkami na budowę budynku mieszkalnego. Analizowany przepis nie uzależnia przy tym w żaden sposób ograniczenia w nim wprowadzonego, od tego w jakim okresie małżonka podatnika korzystała z dużej ulgi mieszkaniowej. Jedyną przesłanką negatywną w nim wskazaną jest sam fakt korzystania (w przeszłości lub w dalszym ciągu), przez osobę będącą małżonką podatnika, z jednego ze zlikwidowanych odliczeń, w tym z odliczenia wydatków na budowę budynku mieszkalnego. Nie ma znaczenia z punktu widzenia interpretowanej regulacji, czy małżonka podatnika dokonywała stosownych odliczeń już w trakcie trwania małżeństwa, czy też jeszcze przed jego zawarciem. Użycie w art. 26b ust. 2 pkt 7 u.p.d.o.f. słowa „małżonek” nie oznacza, że chodzi o odliczenia przez tę osobę dokonywane (lub dokonane) już po zawarciu związku małżeńskiego. Słowo to służy wyłącznie identyfikacji osoby, której działanie wpływa na możliwość dokonywania przez podatnika odliczenia, o którym mowa w ust. 1 ww. przepisu. Wynika to chociażby z jego gramatycznej funkcji w zdaniu (podmiot). Nie sposób tylko z tego słowa wywodzić czasokresu, w jakim małżonek podatnika miałby korzystać z dużej ulgi mieszkaniowej. Takie rozumienie analizowanej regulacji, w ocenie NSA, skutkowałby jej rozszerzającą interpretacją, podczas gdy przepisy dotyczące ulg podatkowych powinny być wykładane ściśle (por. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. akt FSK 596/04 Monitor Podatkowy z 2004 r. z. 12; wyrok SN z dnia 7 maja 1997 r., sygn. akt III RN 22/97, POP 1999 nr 6, poz. 170). Gdyby ustawodawca w jakikolwiek sposób zamierzał ograniczyć okres w jakim małżonek podatnika, chcącego skorzystać z ulgi odsetkowej, dokonywał odliczeń wymienionych w art. 26b ust. 2 pkt 7 u.p.d.o.f., to wyraźnie by to w ustawie wskazał.

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 1638/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Jacka P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. Uzasadniając zaskarżony wyrok Sąd I instancji wyjaśnił, że spornym aktem prawnym uchylono decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbo ...

Czy na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden współmałżonek będzie osiągał dochody z najmu wspólnych nieruchomości i dochody te będą opodatkowane w całości w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a drugi współmałżonek będzie prowadził w innej nieruchomości, stanowiącej również majątek wspólny, pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektór ...


Spółka zwróciła się z prośbą o uznanie prawidłowości jej stanowiska w następującej kwestii podatkowej związanej z niniejszą sprawą: Małżonkowie XY oraz Spółka przystępują do zawarcia umowy sprzedaży i w ramach tej umowy dochodzi do sprzedaży przez małżonków XY prawa użytkowania wieczystego “Działki 1”. Na udokumentowanie tej transakcji wystawiona zostaje przez małżonka X, podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod nazwą A faktura VAT tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego “Działki 1”. “Działka 1” jest częścią uprzednio nabytego prawa użytkowania wieczystego “Nieruchomości”, w sposób o którym mowa wyżej w opisanym stanie faktycznym . Faktura VAT zostaje wystawiona przez małżonka X na rzecz Spółki i opiewa na cenę netto powiększoną o 22% podatek VAT z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego “Działki 1”. Zdaniem Spółki w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Spółka, w razie zapłaty podatku od towarów i usług na postawie faktury wystawionej przez małżonka X, ma prawo dokonać odliczenia tego podatku naliczonego od podatku należnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 21.02.2007r. (data wpływu 26.02.2007r.) uzupełnionym w dniu 10.05.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zak ...

Generowanie strony w 27 ms