Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transfer dochodu

Jeżeli chodzi o zarzut nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych z tytułu transferu zysku z zagranicznego oddziału skarżącej Spółki, to Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby zaskarżony wyrok był obarczony uchybieniami podniesionymi w skardze kasacyjnej. W pierwszym rzędzie należy w pełni podzielić wywody skargi kasacyjnej, że ? rozliczenia dokonywane pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem, transfery środków są przepływami wewnętrznymi i nie stanowią elementów przychodowych i kosztowych".

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2004 r. sygn. akt SA/Sz 747/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego F Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 września 2002 r. nr PB 1.28-4218/823-66/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że zaskarżoną decyzją or ...

Generowanie strony w 4 ms