Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transfer środków

Jeżeli chodzi o zarzut nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych z tytułu transferu zysku z zagranicznego oddziału skarżącej Spółki, to Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby zaskarżony wyrok był obarczony uchybieniami podniesionymi w skardze kasacyjnej. W pierwszym rzędzie należy w pełni podzielić wywody skargi kasacyjnej, że ? rozliczenia dokonywane pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem, transfery środków są przepływami wewnętrznymi i nie stanowią elementów przychodowych i kosztowych".

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2004 r. sygn. akt SA/Sz 747/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego F Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 września 2002 r. nr PB 1.28-4218/823-66/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że zaskarżoną decyzją or ...

Czy muszę zapłacić podatek od zysku, które przyniosły jednostki uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym Pogodna Jesień, mimo że nie miałem i nadal nie mam możliwości korzystania ze zgromadzonych środków finansowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. Radom, ul. Z. z dnia 21.02.2006r. (data wpływu 23.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...

Czy powstają różnice kursowe przy płatnościach w drodze faktycznych transferów pieniężnych za pośrednictwem banku, a nie powstają przy umownych kompensatach? Jak rozliczać różnice kursowe powstałe gdy kontrahent bez uprzedniego uzgodnienia pomniejsza przelew należności na konto Spółki, wynikających z wystawionych przez nią faktur, o kwotę swojej należności od Spółki, wynikającej z faktury wystawionej przez siebie - czy występuje faktyczny transfer pieniężny za pośrednictwem banku, czy zdarzenie traktować jak kompensatę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 17.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 20.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczel ...

Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie przelewa środków z tytułu zwrotu pożyczki na konto Wierzyciela, lecz zleca wykonanie takiego przekazu Kredytodawcy, realizują się podatkowo różnice kursowe powstałe w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki od Wierzyciela (na zakup środka trwałego) i dniu przelewu środków na jego rachunek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy zysk (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym Pogodna Jesień, podlega opodatkowaniu, w przypadku dokonania transferu zgromadzonych w tym ubezpieczeniu środków do Pracowniczego Programu Emerytalnego prowadzonego przez Commercial Union Polska TFI ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko p ...

Pytanie dotyczy zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: 1.płatności odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w banku niemieckim, 2.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku zakładu na rachunek BPH, 3.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku centrali w Niemczech na rachunek BPH.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i ...

Po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna księgować przelewy dokonywane przez Spółkę pomiędzy rachunkiem centrali a rachunkiem zakładu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osó ...

Czy zrealizowane różnice kursowe od środków własnych znajdujących się na rachunku Zakładu i następnie przelanych na rachunek bankowy w kraju powinny zostać rozpoznane jednorazowo w rachunku podatkowym Zakładu, czy też powinny zwiększyć/zmniejszyć wartość początkową nieruchomości, będącą podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zrealizowane różnice kursowe od środków własnych ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, odsetki wypłacane w ramach umowy Cash Poolingu nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 1 oraz 3 załącznika do ustawy z dn.22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.), tj. ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Towarzystwo oferuje zar ...

Generowanie strony w 45 ms