Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hipoteka kaucyjna


Czy stawka podatku PCC od ustanowienia hipoteki zwykłej powinna wynosić 19 zł?

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2006 r. Spółki z o.o. (data wpływu do tut. Urzędu: 29.06.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16.08.2006 r. ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszklanego można pomniejszyć o koszt wniesionej opłaty sądowej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że uzupełnione w dniu 20.02.2007r. stanowisko Pani dotyczące wniosku z dnia 21.12.2006r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.12.2006r., uzupełnionym w dniu 20.02.2007r. o własne stanowisko w sprawie zwróciła się P ...

1. W jaki sposób należy obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej? 2. Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu ...

1) Czy należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19zł każde przedłużenie hipoteki kaucyjnej bez względu na formę dokumentów związanych z tymi przedłużeniami?2) Czy należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych fakt podwyższenia hipoteki kaucyjnej do kwoty 6 505 000zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

W jakiej wysokości należy przyjąć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami majątkowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...


Czy ustanowienie hipoteki i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez wspólników Spółki na zabezpieczenie zaciąganego przez Spółkę kredytu może być traktowane jako nieodpłatne otrzymanie świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowionych hipotek wysokości 2*19 zł.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Generowanie strony w 35 ms