Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hipoteka zwykła


Czy stawka podatku PCC od ustanowienia hipoteki zwykłej powinna wynosić 19 zł?

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2006 r. Spółki z o.o. (data wpływu do tut. Urzędu: 29.06.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16.08.2006 r. ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszklanego można pomniejszyć o koszt wniesionej opłaty sądowej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że uzupełnione w dniu 20.02.2007r. stanowisko Pani dotyczące wniosku z dnia 21.12.2006r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.12.2006r., uzupełnionym w dniu 20.02.2007r. o własne stanowisko w sprawie zwróciła się P ...

1. W jaki sposób należy obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej? 2. Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu ...


Bank nie wskazał, kiedy dokonał ewidencyjnego odpisu nieściągalnych wierzytelności w prowadzonych księgach rachunkowych. Przyjmując że miało/ma to miejsce w roku 2008 lub 2009, to w tym roku Bank ma prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wierzytelności z tytułu nieściągalnego kredytu. Jeżeli jednak nastąpiło to w latach wcześniejszych, np.2005,2006,2007, to wówczas Bank powinien ująć wierzytelność nieściągalną w kosztach podatkowych roku podatkowego, w którym obciążył swe koszty bilansowe odpisem z tego tytułu (dokonał odpisu w księgach rachunkowych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Czy Zainteresowany postąpił właściwie opłacając PCC podwójnie z tytułu zabezpieczenia kredytu hipoteką zwykłą na każdej z nieruchomości osobno po 10.900 zł i podobnie z tytułu zabezpieczenia odsetek i innych zobowiązań kredytowych hipoteką kaucyjną na dwóch różnych nieruchomościach odrębnie po 19 zł na każdej? 2. Czy deklaracje i opłaty PCC Wnioskodawca skierował do właściwego urzędu skarbowego, tj. do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika – kredytobiorcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy ustanowienie hipoteki zwykłej w związku z udzieleniem przez bank kredytu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli tak, to według jakiej stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zawartej w 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki oraz czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zabezpieczenia tej pożyczki hipoteką zwykłą i kaucyjną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 34 ms