Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność wytwórcza

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w 2003 roku wyjaśnia: Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganyc ...

Czy mam prawo do ryczałtu jeżeli prowadzę działalność - Wydawnictwo Edukacyjne "K", zakwalifikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod numerem 22.11.Z (PKD) oraz według jakiej stawki powinienem płacić ryczałt (3%) czy (5%) ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 15.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Prowadzi Pan działalność gospodarczą zakwalifikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod numerem 22.11Z – Wydawanie ...

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodówosiąganych przez osoby fizyczne Rozszerzenie dotychczasowej działalności w zakresie usług i handlu o przychód z tytułu artystycznego układania kompozycji z suszu kwiatów, krzewów, stroiki (florystyka) oznaczona wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów I Usług : 1/. 36.36.77, 40.40 2/. 01.12.22 3/. 01.12.22-00.30

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 30 maja 2003 r. (uzupełnionym pismem z 3 lipca 2003 r.)w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisu prawa podatkowego, Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, informuje, iż zagadnienie objęte zapytaniem Pani regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopa ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich PKD 20.30Z powinno się od uzyskanych z tej działalności przychodów płacić stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w stawce 5,5%?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. Podatniczka, prowadząca działalność gospodarczą zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Czy prowadząc działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich PKD 20.30Z powinna od uzyskanych z tej działalności przychodów płacić stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w s ...

Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje w stosunku do tego rodzaju działalności?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ziemnych, transportowych oraz w zakresie koncesyjnego wydobycia piasku i żwiru ze żwirowni położonej na terenie własnego gospodarstwa rolnego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik wykonał usługę dla nadleśnictwa polegającą na remoncie drogi leśnej (wykonanie nawierzchni ze żwiru). Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodni ...

Czy przychód z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie wyrobu waty cukrowej i popkornu podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 3%?

W dniu 27.05.2004 r. wpłyneło do tut. urzędu zapytanie następującej treści: Czy przychód z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie wyrobu waty cukrowej i popkornu podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 3%? Odpowiadając na pismo z dnia 27.05.2004 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ...

Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania mebli (z materiału powierzonego lub stanowiącego własność podatnika) oraz świadczenia usług stolarskich?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 19.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działaln ...

dotyczy wysokości stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której zajmuje się cyt. „tworzeniem oraz sprzedażą licencji na oprogramowanie wspomagające pracę kawiarenek internetowych, pracowni komputerowych oraz wszelkich stanowisk komputerowych udostępnianych publicznie”

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 14.06.2004 r. (znak: US.III-415/15/04) w następujący sposób: Pismem z dnia 7.05.2004 r. (uzupełnionym pismem z dnia 3.06.2004 r ...

Czy rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług oznaczonych symbolem PKD 50-20-A, 50-30-B, 50-10-B i 51-57-Z powoduje utratę prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

Z treści złożonych pism wynika, iż prosi Pan o podanie formy opodatkowania działalności wymienionych kolejno wg PKD: 50-20-A obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 50-30-B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 50-10 B sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych, 51-57-Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. Przychody z tego rodzaju działalności mogą być opodatkowane: ...

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju gadżetów, z materiału powierzonego - na rzecz niemieckiej drukarni. W związku z czym kieruje pytanie jaką stawkę ryczałtu powinna opłacać od uzyskanego przychodu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od dnia 01.07.2004 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, wykonując różnego rodzaju gadżety na rzecz niemieckiej drukarni, wyłącznie z materiałów powierzonych. Za wykonane usługi(robociznę) wystawiane są rachunki. Urząd Statystyczny w zaświadczeniu REGON dokonał klasyfikacji działalności podatniczki jako uczestnictwo w produkcji, tj; 21.23Z ...

Generowanie strony w 22 ms