Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek niemieszkalny

1. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki amortyzacyjnej 2,5 % dla nowowybudowanego i przekazanego do użytku budynku, w całości wykorzystywanego do działalności gospodarczej, mimo iż w pozwoleniu na budowę oraz potwierdzonym zgłoszeniu o zakończeniu budowy określony jest jako budynek mieszkalny? 2. Czy właściwe jest ustalenie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % rocznie?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 1, art. 22c pkt 2, art. 22g ust. 1-10, 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu ...

Czy do ustalenia wartości początkowej budynku magazynowego wniesionego w formie aportu do spółki jawnej przyjęta będzie wartość rynkowa zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176, ze zm.) ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. odnośnie ustalenia wartości początkowej budynku magazynowego wniesionego w formie aportu do spółki jawn ...

Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku magazynowego określonej w wysokości wartości rynkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. wg którego dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku magazynowego określonej w wy ...

Czy w przypadku odpłatnego zbycia budynku magazynowego opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi jako wartość początkowa wkładu (wykazana w ewidencji spółki jawnej) uwzględniająca dokonane odpisy amortyzacyjne ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. wg którego w przypadku odpłatnego zbycia budynku magazynowego opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzy ...

Czy na dzień objęcia udziałów w spółce jawnej z tytułu wniesienia budynku magazynowego w formie aportu nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) i podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. że na dzień objęcia udziałów w spółce jawnej z tytułu wniesienia budynku magazynowego w formie aportu nie będzie miał zastosowania art ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych w związku z przeprowadzeniem remontu budynku będącego środkiem trwałym ?

W dniu 09.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych w myśl art. 14a Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pismem z dnia 25.05.2006r., znak PP/440-K/58234/2006/DM, doręczonego Wnioskodawcy dnia 30.05.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.).

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w indywidualnej sprawie we wniosku złożonym 13.03.2006r. (uzupełnionym pismami z dnia 22.05.2006 r. i 25.05.2006 r.), że na dzień dokonania transakcji za ...

dot. zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla robót budowlanych polegających na dobudowie do istniejącego budynku mieszklano-usługowego części usługowo-mieszkalnej oraz remontu dachu na istniejącym budynku

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22.05.2006r. znak: PP/443/12/06, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, i postanawiam:-uznać stanowisko pytającego zawarte ...

Czy działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu nieruchomościami (PKWiU 7031) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 11 maja 2006r. Nr PP/443-6/06/O/WP, w którym udzielono Pani interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pan ...

Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. budynku przemysłowo - administracyjnego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 6 listopada 2006 roku - Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Generowanie strony w 6 ms