Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi sanitarne

Podatnik posiada wątpliwość, jaką stawką podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane usługi w zakresie wywożenia odpadów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2005 roku (data wpływu 16.12.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wywozu przez firmę uprawnioną na ...

Czy podatnik ma prawo wykazywać faktury dokumentujące świadczenie usług na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika w poz. 21 deklaracji VAT-7 oraz odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej?

W dniu 24.05.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożone zostało zapytanie: czy podatnik ma prawo wykazywać faktury dokumentujące świadczenie usług na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika w poz. 21 deklaracji VAT-7 oraz odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej? Z przedstawionego w ww. piśmie stanu fakt ...


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi obejmujące dostawę urządzeń dla oczyszczalni ścieków zakupionych od podmiotu trzeciego, ich montaż oraz rozruch technologiczny. Wartość przedmiotu umowy, w zależności od wymagań inwestora, dzielona jest na poszczególne etapy lub części składowe albo wyrażana jest kwotą zbiorczą (ryczałtową). Strona zwróciła się z zapytaniem, czy dostawa urządzenia wraz z montażem (lub nadzorem nad montażem) i rozruchem, jako wartość robót budowlano – montażowych wynikających z zawartej umowy dla potrzeb oczyszczalni ścieków, w której to wyodrębniono zakres robót związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową oraz kosztorysową opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług oraz czy dla określenia stawki podatku ma znaczenie treść umowy, przyjmująca jedną z dwóch opisanych powyżej form. Zdaniem Strony świadczone przez nią usługi (roboty) budowlano – montażowe związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% bez względu na postać umowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Jaką stawką opodatkować podatkiem od towarów i usług roboty polegające na ręcznym usuwaniu śniegu z połaci dachowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Określenie stawki podatku VAT dla usług w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków - PKWiU 90.00.2.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie stawką 7% usług uzupełniających do usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Jaką stawkę podatku VAT – 3%, 7% lub 22% należy zastosować do czynności polegającej na wykonaniu przerębli. Proszę o podanie prawidłowej stawki podatku VAT obowiązującej do 30.04.2008r. a jaka stawka podatku VAT będzie obowiązywała od 01.05.2008r?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 14 ms